Използваме „бисквитки“ и други технологии, за да Ви помогнем да управлявате работата на сайта, да анализираме употребата Ви и да Ви предоставяме най-добрите предложения. Като продължавате да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Научете повече тук
Разбрах
×

Общи условия към договор за заем CrediGo

Общи условия към договор за заем CrediGo от дата 25.05.2018 г.

I. ДЕФИНИЦИИ

1. Долупосочените термини, използвани в настоящия документ, ще имат следните значения:

1.1. Договор CrediGo – договор, със съдържание и форма, съгласно одобрен от Микро Кредит образец, сключен между Микро Кредит и одобрено за Заемополучател лице, по силата на който: (i) Микро Кредит предоставя на Заемополучателя определена парична сума в заем; а (ii) Заемополучателят се задължава да върне получената в заем сума, при условията предвидени в сключения с него Договор CrediGo и настоящите Общи условия;

1.2. Искане за CrediGo – изявление със съдържание и форма одобрени от Микро Кредит, отправено от Заемоискател, с което Заемоискателят заявява пред Микро Кредит своето безусловно желание да сключи Договор CrediGo;

1.3. Заемоискател – дееспособно физическо лице, български гражданин, което желае да сключи с Микро Кредит Договор CrediGo, за целите на което е подало Искане CrediGo;

1.4. Заемополучател – Заемоискател, чието Искане за CrediGo е одобрено от Микро Кредит и с когото е сключен Договор CrediGo;

1.5. Микро Кредит – „Микро Кредит” АД, дружество, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 202073629, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” 137, ет. 3, вписано в Регистъра на БНБ под регистрационен № BGR00279/2012;

1.6. Общи условия – настоящите общи условия, приложими към Искането за CrediGo и към Договора CrediGo, одобрени от Изпълнителния директор на “Микро Кредит” АД;

1.7. Погасителни вноски – равни по размер анюитетни вноски в български лева, дължими от Заемополучателя в изпълнение на задължението му за връщане на получената в заем сума по Договор CrediGo и съдържащи определени части главница и лихви;

1.8. Представител – служител или пълномощник на Микро Кредит АД , който съдейства на Заемоискател при кандидатстване за получаване на потребителски заем от Микро Кредит, и който по силата на издадено му пълномощно сключва Договор CrediGo от името на Микро Кредит.

II. ДОГОВОР ПРИ ОБЩИ УСЛОВИЯ

2. Настоящите Общи условия се прилагат към Исканията за CrediGo и към Договорите CrediGo, като уреждат реда и условията, при които: (i) Микро Кредит разглежда и одобрява подадено от Заемоискател Искане за CrediGo и съответно сключва с него Договор CrediGo; (ii) Микро Кредит предоставя на Заемополучател средствата по сключен с него Договор CrediGo; (iii) Заемополучателят връща сумата, която му е отпусната в заем от Микро Кредит по Договор CrediGo; (iv) Микро Кредит и Заемополучателят упражняват правата и изпълняват задълженията си по сключен Договор CrediGo, включително санкциите и отговорностите, които се прилагат в случай на неизпълнение.

3. Условията на Договора CrediGo се съдържат в: (i) тези Общи условия, заедно с техните последващи изменения и допълнения; (ii) Искането за CrediGo; (iii) Договора CrediGo; (iv) Погасителен план и (iv) Приложенията към горепосочените документи, ако има такива.

III. ИСКАНЕ ЗА CREDIGO

4. Заемоискателят заявява желанието си да получи от Микро Кредит заем при условията на Договор CrediGo като подава чрез Представителя Искане за CrediGo и прилага необходимата информация и документи за преценка на неговата кредитоспособност.

5. Искане за CrediGo се подписва в утвърдения от Микро Кредит стандартен формуляр, лично от Заемоискателя. Искане за CrediGo, подписано от пълномощник на Заемоискателя не се приема и съответно не се разглежда.

6. С подписа си върху Искане за CrediGo Заемоискателят декларира и гарантира, че: (i) предварително и безвъзмездно му е бил представен стандартен европейски формуляр с необходимата преддоговорна информация относно Договора CrediGo; (ii) е получил копиe, прочел е внимателно, разбира и приема клаузите на Договора CrediGo, настоящите Общи условия и всички други документи, съставляващи неразделна част от Договора за заем; (iii) цялата информация, съдържаща се в Искането за CrediGo и в приложените към него документи е вярна, точна, изчерпателна и е представена добросъвестно, за което Заемоискателят носи преддоговорна отговорност за вреди в пълен размер и отговаря за всички други неблагоприятни последици, съгласно българското законодателство.

7. Към всяко Искане за CrediGo Заемоискателят представя в оригинал, а Представителят прави и прилага към искането заверени за вярност копия на следните документи: (i) Лична карта на Заемоискателя; и (ii) Други документи при поискване. 

IV. ОЦЕНКА ЗА КРЕДИТОСПОСОБНОСТ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР CREDIGO

8. Подаването от Заемоискател на Искане за CrediGo не създава никакви задължения за Микро Кредит да го одобри и да подпише с него Договор CrediGo. Микро Кредит извършва независим анализ и оценка на кредитоспособността на Заемоискателя на базата на представената от последния информация, прилагайки свои собствени методики и критерии. Микро Кредит взема едностранно и независимо решение относно одобрението на Искането за CrediGo. Решението на Микро Кредит за одобрение, съответно неодобрение на даден Заемоискател не подлежи на възражения или оспорвания.

9. С подписването на Искане за CrediGo, Заемоискателят: (i) потвърждава, че внимателно се е запознал, разбира и приема да бъде договорно обвързан от настоящите Общи условия; (ii) дава право, упълномощава, инструктира и възлага на Кредитора да извърши проверки, с оглед установяване на всички обстоятелства от значение за неговото кредитно минало и кредитоспособност, включително но не само отнасящи се до данните по чл. 34. Проверките по предходното изречение се отнасят, но не се ограничават, до Централния кредитен регистър на БНБ, Националния осигурителен институт, органите по приходите, Централен регистър на длъжниците, всякакви банки, финансови институции, агенции за кредитен рейтинг и други независими лица, наличните в информационните им системи данни за доходите на Заемополучателя и извършените осигурителни плащания, начислен осигурителен доход, размер на направени вноски по фондове и всякакви други данни, които биха могли да имат значение за одобрението на Заемополучателя; (iii) Кредиторът има право да изисква и да му бъдат предоставени данните, свързани с гражданското състояние на Заемополучателя от информационната система на НБД „Население” на ГД ГРАО при МРРБ, като тези данни да бъдат обработвани съобразно действащото законодателство. За целите на описаните проверки Кредиторът има право да разкрива личните данни отнасящи се до Заемополучателя както и да получава информация от гореспоменатите притежаващи ги лица. Кредиторът има право да използва тези лични данни за целите на вземането на решения за предоставяне на заемни и свързани с тях услуги на Заемополучателя, както и на членове на неговото домакинство, а така също и за издирване на длъжници, събиране на дългове, предотвратяване на изпирането на пари и измами и за управление на съществуващи и бъдещи отношения със Заемополучателя.

10. При поискване от Микро Кредит, Заемоискателят оказва всякакво съдействие за установяване на определени обстоятелства, имащи отношение към кредитоспособността му, включително чрез издаване на пълномощни, подписване на съгласия, одобрения и др., с цел получаване на необходимата информация. При неоказване на съдействие от Заемоискателя, Микро Кредит има право да не разглежда Искането за CrediGo.

11. Посочените от Заемоискателя в Искането за CrediGo параметри на искания от него заем не обвързват Микро Кредит. Микро Кредит може да одобри заем за по-малка от исканата сума или за по-кратък от искания срок или за други условия на заема, в които случаи Заемоискателят не е длъжен да сключи Договор CrediGo.

12. Микро Кредит, чрез Представителя, съобщава своевременно на Заемоискателя своето решение относно одобрението, съответно неодобрението на неговото Искане за CrediGo. Микро Кредит представя на Заемополучателя различни погасителни схеми и планове, измежду които Заемополучателят избира най-подходящото предложение и въз основа на него се изготвя Договорът CrediGo.

13. Договор CrediGo с одобрен Заемоискател се сключва от името на Микро Кредит чрез Представителя си.

V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАЕМНИ СРЕДСТВА

14. Предоставянето на средствата по Договор CrediGo става чрез изплащането им по банкова сметка, с титуляр Заемоискателя, посочена от последния при сключване на Договора CrediGo или в брой, в офисите на „Микро Кредит“ АД или чрез мрежата на Еasypay или друго дружество, предоставящо платежни услуги, посочено изрично в Договора за заем. Средствата могат да бъдат предоставени и усвоени чрез платежна карта, издадена от дружество „Пейнетикс“ АД, ЕИК 131574695, за което Заемоискателят следва да подаде чрез Микро Кредит изрично искане и сключи отделен договор с „Пейнетикс“ АД за издаване и ползване на платежна карта. С предоставянето на средствата по посочената от Заемоискателя банкова сметка, с изпращането им към Easypay или друго дружество, предоставящо платежни услуги, както и с превеждането им по платежната карта, се счита, че Микро Кредит е изпълнило всички свои задължения по Договор CrediGo. Микро Кредит не носи отговорност, в случай че Заемоискателя е посочил грешен номер на банковата си сметка, не е потърсил в срок предоставените му средства, или е предоставил номер на банкова сметка на трето лице, като в тези случаи ще се счита, че Заемоискателя е усвоил надлежно и в цялост отпуснатия му заем.

15. С подписването на Искане за CrediGo Заемоискателят декларира, че е уведомен и се съгласява да заплати еднократна административна такса за оценка на риска, която се удържа и приспада от подлежащите на предоставяне средства по сключен Договор CrediGo. Размерът на еднократната такса е посочен в Договора CrediGo, сключван между Микро Кредит и Заемополучателя.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

16. Заемополучателят се задължава редовно и навреме да изплаща на Микро Кредит Погасителните вноски, указани по размер, брой и падеж в съответните клетки в Договора CrediGo или в приложен към него Погасителен план. Погасителните вноски включват част от главницата и част от лихвата, дължима за времето на ползване на заема, както и пропорционално разпределени части на други компоненти, в случаите когато има такива (като например такси и други). Погасителните вноски са платими ежемесечно на датите посочени в Погасителния план, който е неразделна част от Договора CrediGo. 17. Заемополучателят може да изплаща Погасителните вноски чрез внасянето им на каса или чрез банков превод, нареден от който и да е клон или офис на Банка ДСК ЕАД по банковата сметка на Микро Кредит, както следва: Банка: Банка ДСК ЕАД; IBAN: BG84STSA93000020459176; BIC: STSABGSF. При изплащане на дължимите от него Погасителни вноски Заемополучателят може да ползва клоновата мрежа на избрана от него друга банка. За банкови преводи се прилагат съответните такси, съгласно приложимата тарифа на избраната от Заемополучателя банка.

18. Микро Кредит има право по всяко време едностранно да променя посочената в чл. 17 банкова сметка, по която се превеждат Погасителните вноски, чрез изпращане на седемдневно писмено уведомление до Заемополучателя. Плащането на Погасителна вноска се счита за извършено при заверяване на банковата сметка на Микро Кредит със съответната сума.

19. При забава на дължима Погасителна вноска, за всеки календарен ден от забавата Заемополучателят дължи законната лихва за забава.

20. В случай, че размерът на предоставения заем е 400 (четиристотин) лева или тяхната равностойност в друга валута или по-голяма сума, Заемополучателят има право, без да посочва причина, да се откаже от сключения Договор CrediGo в срок 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на неговото сключване. Правото на отказ се упражнява чрез писмено уведомление, изпратено от Заемополучателя на адреса на Микро Кредит, посочен в чл. 1.5 по-горе, преди изтичане на 14-дневния срок предвиден в настоящата разпоредба. Отказът влиза в сила и Договорът CrediGo се прекратява само при условие, че Заемополучателят върне в срока по чл. 21 по-долу дължимата от него сума в пълен размер. При невръщане на тази сума, Договорът CrediGo запазва действието си, а правото на Заемополучателя да се откаже от него се погасява.

21. При упражняване на правото му на отказ по предходната разпоредба, Заемополучателят е длъжен да върне на Микро Кредит сумата, посочена в клетка „Стойност на заема” от Договора CrediGo, заедно с лихва за периода от усвояване на средства по заема до връщане на главницата. Начисляваната лихва е в размера, посочен в Договора CrediGo. Срокът за връщане на горепосочените суми е 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на която Заемополучателят е изпратил писменото уведомление по чл. 20, изр. 2 по-горе.

22. Заемополучателят има право да получи от Кредитора безвъзмездно при поискване погасителен план за извършените и предстоящите плащания, посочващ дължимите плащания, сроковете и условията за извършването им.

23. Заемополучателят е уведомен и дава изричното си съгласие за това, че Микро Кредит може по всяко време да прехвърли както правата, така и задълженията си по Договор CrediGo на избрано от него трето лице, без да е нужно предварително да получи съгласието на Заемополучателя.

24. Заемополучателят има право по всяко време да погаси изцяло или частично задълженията си по Договор CrediGo, като има право на намаляване на общите разходи по заема, като това намаляване се отнася до лихвата и разходите за оставащата част от срока на договора.

25. Упражняване от Заемополучателя на правото му на предсрочно изпълнение по чл. 24 не го освобождава от задължения за плащане на неустойки, такси и други санкционни плащания предвидени за неизпълнение на поети от него задължения по Договора CrediGo.

26. Правото за предсрочно изпълнение по чл. 24 по-горе се упражнява от Заемополучателя чрез подаване на писмено заявление до Микро Кредит, с приложено към него копие от сключения Договор CrediGo, задълженията по който се погасяват предсрочно. В заявлението се посочва сумата, която Заемополучателят желае да изпълни предсрочно и датата на която същата ще бъде платена. Въз основа на информацията в заявлението, Микро Кредит изчислява в 5-дневен срок от получаването му, и уведомява Заемополучателя относно: (i) размера на съответното намаляване на лихвата и на разходите, на които Заемополучателят има право; и (ii) размера на обезщетението за предсрочно погасяване, платимо от Заемополучателя.

27. Доколкото предсрочното погасяване не е извършено въз основа на плащане по застрахователен договор, гарантиращ връщането на заема от Заемополучателя, дължимото на Микро Кредит обезщетение по т. (ii) на предходната разпоредба за пряко свързаните с предсрочното погасяване разходи, се определя в размер на: (а) 1% (един процент) от предсрочно погасената сума по заема - когато оставащият период на Договора CrediGo е по-голям от 1 (една) година; и (б) 0,5% (нула цяло и пет процента) от предсрочно погасената сума по заема - когато оставащият период на Договора CrediGo е по-малък от 1 (една) година.

28. Микро Кредит може по изключение да търси и по-голямо обезщетение, ако докаже, че е претърпяло загуба от предсрочното погасяване на заема, превишаваща сумата по чл. 27.

29. Всякакви надплатени от Заемополучателя суми, надвишаващи размера на задължението му по Договора CrediGo, ще бъдат възстановявани след подаване на писмено искане от Заемополучателя, като разходите за това са за негова сметка. Възстановяването на суми става само по банков път, чрез превод по посочената в Договора CrediGo банкова сметка на Заемополучателя, без да се дължи лихва върху тях, тъй като Микро Кредит не извършва публично влогонабиране и платени от Заемополучателя суми в размери по-големи от дължимите не се считат за депозити.

30. Съобщения и изявления, отправени до Заемополучателя, се считат за получени и узнати от него, ако бъдат изпратени на който и да е от адресите, съответно изпратени по факс или на e-mail, или съобщени по телефон на номерата, посочени в Договора CrediGo. Заемополучателят уведомява незабавно в писмен вид Микро Кредит за всякакви изменения в обстоятелствата и данните, които е декларирал при сключването на Договора CrediGo, в т.ч. за промяна в: постоянния или настоящия му адрес; телефонните номера за връзка; местоработата; трудовия договор; семейното положение и пр. Всички извлечения, уведомления, покани и всякакви други документи, изпратени от Микро Кредит на последно декларирания от Заемополучателя адрес, се считат за валидно получени от последния, дори когато този адрес е променен и отразен в публичен регистър, но Заемополучателят не е уведомил нарочно и надлежно Микро Кредит за новия си адрес. 

VII. ДЕКЛАРАЦИИ, СЪГЛАСИЯ И УДОСТОВЕРЯВАНИЯ

31. С подписа си в поле („Удостоверения и съгласия на Заемополучателя”) на Искането за CrediGo, Заемополучателят потвърждава, че: (i) предварително и безвъзмездно му е бил представен стандартен европейски формуляр с необходимата преддоговорна информация относно Договора CrediGo и настоящите Общи условия; (ii) е получил копиe, прочел е внимателно, разбира и приема клаузите на Договора CrediGo и настоящите Общи условия; (iii) е запознат, че с подписването на Договора CrediGo встъпва в договорна обвързаност при условията CrediGo, описани в него и в настоящите Общи условия; (iv) е съгласен да бъде обвързан от разпоредбите на Договора за CrediGo и настоящите Общи условия в случай, че му бъде предоставен заем; (v) дава изричното си съгласие Микро Кредит да проверява по всяко време, както преди предоставянето на заема, така и до пълното му погасяване, по начин, по който намери за подходящ, верността на всички обстоятелства и данни, декларирани от него; (vi) в поле („Параметри на желания заем”) в Искането за CrediGo е изложил желаните от него параметри на заема, които могат да не бъдат потвърдени или да бъдат изменени от Микро Кредит при одобряване на заема, в зависимост от преценката за кредитоспособността на Заемополучателя.

32. При неизпълнение на едно или повече задължения по Договор CrediGo, Микро Кредит да предприеме няколко или всички от изброените по-долу мерки, но без да се ограничава само до тях: (i) да уведоми за неизпълнението на Заемополучателя всички търговски партньори, банки и други финансови институции, което ще доведе до спадане на кредитния рейтинг на Заемополучателя; (ii) да включи Заемополучателя в съответни списъци и база - данни за ненадеждни и некоректни контрагенти; (iii) да подаде информация за неизпълнението на Заемополучателя до лица и организации, в които последният е нает по трудови или граждански договори; (iv) да предприеме съответните процесуални действия по принудително събиране на вземанията си от Заемополучателя по реда на ГПК, като деловодните разноски (включително адвокатски хонорари) направени от Микро Кредит са за сметка на Заемополучателя. VIII. ЛИЧНИ ДАННИ 

33. Разпоредбите на този раздел се отнасят до Заемоискателя, съответно Заемополучателя.

34. Предоставената от Заемоискателя при кандидатстването за потребителски заем CrediGo информация съдържа лични данни и информация за неговата физическа икономическа идентичност, социална, семейна идентичност, както и лични данни, които се отнасят до здравето на Заемоискателя/Заемополучателя, които са необходими, за разглеждане на подаденото от него Искане за CrediGo и сключване на Договор за Заем CrediGo (Лични данни). Заемоискателят има право да откаже да предостави посочените тук данни, в който случай, Микро Кредит не е длъжен да разгледа искането за CrediGo. С С полагане на подписа си в съответното поле на Искането на заем, Заемоискателят потвърждава, че: (i) е предоставил всичките си Лични данни коректно и доброволно; (ii) предоставените Лични данни са били внимателно прочетени от него и са отразени вярно, точно и пълно във всяко отношение, като отразяват правдиво действителните факти и обстоятелства, до които се отнасят. В случай, че горните декларации се окажат неверни, Заемополучателят носи пълна преддоговорна отговорност за вреди и подлежи на всички санкции и други неблагоприятни последици, предвидени в българското законодателство.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР CREDIGO

35. Микро Кредит има право да развали Договора CrediGo с писмено уведомление, без да дава допълнителен срок за изпълнение, в случай, че Микро Кредит установи, че предоставената от страна на Заемополучателя информация е невярна, непълна или неточна и не отразява действителното фактическо положение.

36. Договорът CrediGo се прекратява автоматично при неплащане от Заемополучателя на две месечни вноски и считано от падежната дата на втората непогасена вноска.

37. Договорът CrediGo се прекратява автоматично при предсрочно изпълнение на задълженията от Заемополучателя, съгласно чл. 24 по-горе.

38. При предсрочно прекратяване от Микро Кредит на Договора CrediGo по чл. 36 и чл. 37 по-горе, всички вземания на Микро Кредит по него, както и по всички неизплатени до съответния момент от Заемополучателя заеми, предоставени му от Микро Кредит, стават незабавно и автоматично предсрочно изискуеми в целия им размер, включително неплатените до съответния момент Погасителни вноски, ведно с дължимите неустойки или законова лихва за забава, включително оставащите за плащане вноски до края на срока на съответния договор, както и погасителни вноски за разсрочени застрахователни премии. Кредиторът не е длъжен да информира изрично Заемополучателя за настъпилата предсрочна изискуемост на задълженията на последния и има право да предприеме незабавно действия по досъдебно и съдебно събиране на вземанията.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

39. Микро Кредит предоставя допълнителни услуги към подписан договор за заем CrediGo, чиито вид и цена са подробно описани в „Тарифа за такси и допълнителни услуги“ (Тарифата), представляваща неразделна част към Договора CrediGo, след заявка в офис на Микро Кредит или чрез обаждане на националния телефонен номер. По желание на Заемополучателя, последният може да ползва и пакетна допълнителна услуга, изразяваща се във финансиране и разсрочване на дължимата застрахователна премия по сключен договор за застраховка. Желанието за ползване на пакетна допълнителна услуга следва да се заяви при сключване на Договор за заем CrediGo, като условията за ползването му ще бъдат подробно описани в графа „Допълнителни услуги“ на Договора CrediGo. В случай, че Заемополучателя е избрал да използва пакетна допълнителна услуга, последният ще дължи връщане на сумата за застрахователна премия на Микро Кредит на равни месечни вноски. Размерът на вноската и датата, на която ще се дължи всяка месечна вноска, са посочени в графа „Допълнителни услуги“ на Договор CrediGo. Конкретните условията по застраховката, както и пълната стойност на еднократната застрахователна премия, са съгласно индивидуална застрахователна полица, предоставена на и подписана от Заемополучателя. Сключването на застраховка, както и ползването на допълнителни услуги не са задължителна предпоставка за отпускане на заем CrediGo. При ползване на допълнителни услуги, направените от Заемополучателя плащания към Микро Кредит ще погасяват първо дължими суми по отпуснатия заем CrediGo и след това дължими суми за допълнителни услуги, за всяка вноска по отделно. При предсрочно прекратяване на Договора CrediGo съгласно чл. 38 и чл. 24 по-горе, Микро Кредит има право да задържи всички платени от Заемополучателя вноски за допълнителни услуги, до момента на неговото прекратяване, както и да получи от Заемополучателя пълния размер на всички оставащи вноски до изтичане на срока за изплащане на вноски за допълнителни услуги. Пълният размер на вноските за допълнителни услуги следва да бъде изплатен от Заемополучателя заедно със сумата на погасителните вноски, произтичащи от Договора за заем CrediGo.

40. Предоставеният от Микро Кредит заем може да бъде усвоен от Заемополучателя чрез платежна карта, издадена от дружество „Пейнетикс“ АД, ЕИК 131574695, последното притежаващо лиценз за дружество за електронни пари № БНБ-50966/30.05.2016 г., издаден от БНБ. Условията за издаване и ползване на платежната карта, както и всички дължими такси и комисионни в тази връзка, са посочени изчерпателно в сключения между Заемополучателя и „Пейнетикс“ АД Рамков договор за издаване и ползване на предплатена карта “MasteCard”, Общите условия към рамковия договор и тарифата, приета и приложима от „Пейнетикс“ АД. По изрично нареждане на Заемополучателя, Микро Кредит, в качеството му на представител на „Пейнетикс“ АД, регистриран към БНБ, може да преведе от името и за сметка на Заемополучателя сумата по отпуснатия заем директно по сметка на „Пейнетикс“ АД, с цел издаване на електронни пари и зареждане на платежната карта с издадените за сметка на заемната сума електронни пари. Усвояването на заема чрез платежна карта не е задължителна предпоставка за отпускане на заем CrediGo.

41. Заемополучателят може да сезира помирителните комисии, създадени по реда на чл. 182 – чл. 184 от Закона за защита на потребителите, когато счита, че са нарушени неговите права и законни интереси. Адресът на Комисията за защита на потребителите е както следва: гр. София 1000, пл. „Славейков” № 4А, ет. 3, 4 и 6; гореща телефонна линия 0700 111 22. Споровете между страните във връзка и по повод изпълнението на Договора CrediGo ще бъдат решавани чрез преговори и по пътя на взаимното съгласие, а в случай, че такова не бъде постигнато, ще се отнасят за разрешаване от компетентния съд. Това не ограничава правото на Заемополучателя да се обърне към всеки държавен или съдебен орган за защита на правата му, произтичащи от договора или от закона. Адресът на Комисията за защита на потребителите е: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6.

42. Договорът CrediGo може да бъде изменян и/или допълван само при наличие на изрично съгласие на страните по него, изразено в писмен вид, освен при изменения на приложимия лихвен процент, каквито Микро Кредит, ако реши, може да извършва едностранно чрез писмено уведомление до Заемополучателя.