Използваме „бисквитки“ и други технологии, за да Ви помогнем да управлявате работата на сайта, да анализираме употребата Ви и да Ви предоставяме най-добрите предложения. Като продължавате да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Научете повече тук
Разбрах
×

Политика за поверителност и бисквитки

Политики за поверителност и бисквитки

на „МИКРО КРЕДИТ“ АД

WE CARE ABOUT YOUR PERSONAL DATA

Кои сме ние?

Идентификация на администратора на лични данни и на длъжностното лице по защита на личните данни в „Микро Кредит“ АД.

„Микро Кредит” АД е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202073629, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цариградско шосе № 137, ет. 3, тел.: 0700 14 200; email: [email protected] , и е администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Как да се свържете с нас?

Адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе № 137, ет. 3; тел. 0882 066 589; email: [email protected].

„Микро Кредит” АД уважава поверителността на личните Ви данни.

Защитата на личната Ви информация през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на всички бизнес данни, е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните данни, събрани по време на посещението Ви на нашата уеб-страница, поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво.

Защитата на данните и сигурността на информацията са включени в корпоративната ни политика.

Какво представлява Политиката за сигурност и декларацията за поверителност

Тази политика за сигурност има за цел да Ви представи изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на „Микро Кредит” АД (наричано оттук нататък "Микро Кредит") включително:

Какви лични данни събираме за Вас?

Каква е целта на тяхното събиране?

За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?

С кого споделяме Вашите лични данни?

Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за сигурност?

Какви видове „бисквитки“ използваме, за да направим престоят Ви на нашата уеб-страница по-добър?

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

С тази Политика за сигурност декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

Какво са лични данни?

Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко.

Така напр. непряко идентифициране е номерът на мобилния Ви телефон, пряко идентифициране се постига, когато комбинираме три имена, мобилен телефон и имейл адрес.

Какви лични данни събира Микро Кредит за Вас?

За да Ви предостави ефективен достъп до нашите продукти/услуги, Микро Кредит събира следната информация за Вас:

 • Физическа идентичност: три имена, ЕГН, адрес (настоящ, постоянен и имейл адрес), данни по лична карта, месторождение, телефон, IP адрес, снимка;
 • Икономическа идентичност: номер на банкова сметка, имотно състояние, финансово състояние, кредитно минало и кредитоспособност, изрядност по отношение на кредитори, участие и/или притежаване на дялове или ценни книжа в дружества, начислен осигурителен доход, социално осигуряване;
 • Социална идентичност: произход, образование, трудова дейност и заетост, търговска дейност;
 • Семейна идентичност: семейно положение, родствени връзки;
 • Лични данни, отнасящи се до здравето;
 • Технически данни които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашата уебстраница - IP адрес, GPS координати, информация за устройството, от което посещавате уеб-страницата;
 • Бисквитки (Cookies) за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

На какво основание Микро Кредит обработва личните Ви данни?

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и др.

Микро Кредит събира личните данни Ви данни, за да изпълни договорните си задължения по сключени с Вас договори за заем – на договорно основание.

Микро Кредит събира лични данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за маркетингови цели и получаване на рекламни бюлетини, новини и друга подобна информация относно продукти и кампании на Дружеството, която информация може да се изпраща на посочения от Вас електронен адрес, чрез пощата на посочения физически адрес, или да Ви се съобщава на посочения от Вас телефонен номер (чрез обаждане или SMS).

Съгласието, което предоставяте може винаги да бъде оттеглено, като посетите своя профил на уеб-страницата ни.

Микро Кредит АД обработва лични данни и в изпълнение на законови задължения, както ако е необходимо с цел да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните.

Микро Кредит АД може да обработва лични данни и в случай че има правен (легитимен) интерес, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.

За какви цели събираме Вашите лични данни?

Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си към Вас, както и да помогнем за изпълнение на Ваши права, включително, но не само:

 • За да Ви предоставим достъп до услугите, предлагани на нашата уебстраница, като за целта Ви показваме съдържание, което е относимо, персонализирано и ограничено спрямо заложените от Вас критерии;
 • За оценка на кредитоспособността Ви с оглед предоставяне на паричен заем и свързани с това услуги;
 • За събиране на дългове;
 • За предотвратяване на изпирането на пари и измами;
 • За управление на съществуващи и бъдещи договорни отношения между Вас и Микро Кредит АД;
 • За регулярна проверка на пълнотата и верността на изискваната и предоставена информация;
 • За уведомяване на посочения от Вас телефонен номер или чрез други канали за комуникация за настъпили промени в кредитоспособността Ви за срока на предоставеното от Вас съгласие, в случай че не сте го оттеглили;
 • За предоставяне на данните от Микро Кредит АД на трети лица с цел създаване и поддържане на бази данни за кредитен рейтинг или за информационни цели, извършване на пазарни проучвания или на отчитането на степента на удовлетвореност на клиентите от качеството на предоставяните услуги и провежданата от Микро Кредит АД дейност,
 • При прехвърляне (цедиране) от Микро Кредит на негови вземания срещу Вас, произтичащи от сключен договор за заем; обработка за статистически цели,
 • За целите на управление на риска.
 • За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки;
 • За да Ви изпращаме информация, свързана със специални кампании и нови наши продукти и услуги.

В допълнение на горното имаме правен интерес да събираме Вашите лични данни, защото без тях не можем да Ви предоставим услугата, към която имате интерес.

По какъв начин обработваме личните Ви данни?

За да предостави продукти и услуги, Микро Кредит АД обработва (събира) предоставените от Вас лични данни, относно физическата, икономическа, социална и семейна идентичност по следните начини:

 • при попълване от Ваша страна на Формата за кандидатстване за заем на уебстраницата на Микро Кредит;
 • при попълване и представяне в офис на Микро Кредит на Искане за заем;
 • при сключване на договор за заем;
 • при актуализиране на данни по Ваше искане и изпращане на уведомление за актуализация;
 • при използване на уебсайта на Микро Кредит;
 • чрез обработване на информация за Вашите посещения на уеб порталите на Микро Кредит АД;
 • чрез обработка на информация за IP адреси, cookies (бисквитки), операционна система и тип браузър.

Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни преди да ги унищожим?

В зависимост от основанието, на което обработваме личните Ви данни, срокът на съхранение е различен.

Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 5 /пет/ години от отпадане на договорното ни основание, ако обработваме личните данни за изпълнение на договорни задължения към Вас. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. От нашата система перманентно се изтриват или анонимизират записите за Вас, както и се унищожават хартиените досиета, съдържащи личните Ви данни.

За целите на директния маркетинг Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 5 /пет/ години от предоставяне на данните, при положение, че не сте оттеглили предоставеното от Вас съгласие за тази цел.

На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?

Микро Кредит АД се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас.

За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или преддоговорни отношения с Вас е възможно Микро Кредит АД да разкрие личните Ви данни на следните лица-други администратори на лични данни, както следва:

 • Служители и изпълнители на Микро Кредит;
 • „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД, ЕИК 203670940 или други дружества за събиране на вземания, с които Микро Кредит АД е в договорни отношения;
 • „Пейнетикс“ АД, ЕИК 131574695, или други доставчици на платежни услуги, с които Микро Кредит АД е в договорни отношения;
 • ЗК УНИКА Живот АД, ЕИК 831626729, или други застрахователни дружества или регистрирани брокери, с които Микро Кредит АД е в договорни отношения;
 • ЦКР на БНБ;
 • НОИ;
 • НБД „Население” на ГД ГРАО при МРРБ;
 • Органите по приходите;
 • Централен регистър на длъжниците;
 • ДАНС;
 • Всякакви банки, финансови институции, лица от мрежата на ЕasyPay, агенции за кредитен рейтинг и партньори на Кредитора;
 • Компанията, която предоставя хостинг услуги, свързани с тази уебстраница;
 • Дружества, предоставящи Web Application Firewall(WAF), Content Delivery Network(CDN) или друга свързана услуга като Cloudflare, Akamai, Imperva Inc. или други подобни;

Микро Кредит има право да разкрива и предава личните Ви данни на дружествата от групата на Микро Кредит, позиционирани на територията на Република България, доколкото съществува легитимен интерес, свързан с обработка на личните Ви данни за вътрешни административни цели. Това и всяко друго предаване се извършва при стриктно спазване на конфиденциалност и сигурност на личните Ви данни.

Микро Кредит може да трансферира Вашите лични данни към: трети лица, независимо от това дали същите са със седалище в държава - членка на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство или извън тях, съгласно посоченото в тази политика.

Има ли други случаи, в които можем да споделим личните Ви данни ?

Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:

 • По искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни;
 • По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.

Във всички горепосочени случаи, лицата на които предоставяме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай, съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство.

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни - GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

 • Правото на достъп до личните данни, които Микро Кредит обработва за Вас и да получите копие от тях;
 • Право да искате от Микро Кредит коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на [email protected];
 • Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи;
 • Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни от Микро Кредит, в случай че са налице условията за това.
 • Правото да възразите срещу обработването на личните си данни за целите на директен маркетинг като използвате линка за „отписване“, който сме поместили във всеки имейл, изпратен до Вас, съдържащ рекламна информация за нашите продукти;
 • Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица, като влезнете в личния си профил на нашата уебстраница и премахнете отметката, касаеща предоставянето на лични данни на трети лица;
 • Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг, като изпратите имейл на [email protected];
 • Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинночитаем формат, който е общоупотребяван;
 • Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това;

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

Какво значи всяко от горните права?

Право на достъп до личните данни.

Това право Ви дава възможност да получите информация относно данните, които идентифицират администратора и неговия представител, целите на обработването на личните данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, данни за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им, както и информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.

Данните не се предоставят, когато физическото лице, за което се отнасят, вече разполага с тях или в закон съществува изрична забрана за предоставянето им.

Право на заличаване, достъп, коригиране, блокиране

Право по всяко време да поискате от администратора да заличи, коригира или блокира лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД и приложимото законодателство, както и право да поискате от администратора да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните данни за всяко заличаване, коригиране или блокиране, което е извършено, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия;

Право на възражение

Право на възражение пред администратора срещу обработването на личните данни на физическото лице при наличие на законово основание за това, както и срещу обработването и разкриването на трети лица на Вашите личните данни за целите на директния маркетинг. Вие имате право да бъде уведомени преди личните Ви данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като имате право да възразите срещу такова разкриване или използване.

Право на преносимост

Когато обработването на лични данни става по автоматичен начин Вие имате правото да получавате отнасящите се до Вас лични данни, които сте предоставили на администратора, в структуриран, широко използван, пригоден за машинно четене и оперативно съвместим формат, и да ги предавате на друг администратор.

Това право следва да се прилага, когато субектът на данни е предоставил личните данни въз основа на собственото си съгласие или обработването е необходимо поради договорно задължение. Правото не следва да се прилага, когато обработването се базира на правно основание, различно от съгласие или договор. Поради самото си естество това право не следва да бъде упражнявано по отношение на администратори, обработващи данни в изпълнение на обществените си задължения. Ето защо това право не следва да се прилага, когато обработването на личните данни е необходимо за спазване на правно задължение, на което е подчинен администраторът, или за изпълнение на задача от обществен интерес, или при упражняване на официално правомощие, предоставено на администратора. Правото на субекта на данни да предава или получава отнасящи се до него лични данни не поражда задължение за администраторите да възприемат или поддържат технически съвместими системи за обработване. Когато в определен пакет от лични данни е засегнат повече от един субект на данни, правото личните данни да бъдат получавани следва да не засяга правата и свободите на други субекти на данни в съответствие с настоящия регламент.

Право да отправите жалба или молба до Комисия за защита на личните данни

В случай на нарушаване на правата Ви имате право да сезирате Комисията за защита на личните данни в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му. При нарушаване на правата Ви имате право да обжалвате действия и актове на администратора по съдебен ред или пред Върховния административен съд. Съдът не може да бъде сезиран, ако има висящо производство пред Комисията за същото нарушение или решение на КЗЛД относно същото нарушение е обжалвано и няма влязло в сила решение на съда.

Промени в Политиките за сигурност – уведомлението за поверителност

За всички извършени промени в тези Политики за поверителност, декларираме, че ще Ви уведомим своевременночрез публикуване на съобщение на уеб страницата на Микро Кредит и/или чрез съобщаване за промяната през профила на Микро Кредит в социалните мрежи, и/или по друг достъпен за Вас начин.

Така ще Ви бъде предоставена възможност да преустановите използването на някои или всички услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе. В допълнение ще вземем всички възможни мерки за осведомяване в случай на промени относно защитата на лични данни като поставим съобщения в офисите и на уеб порталите на Микро Кредит.

Използване на „бисквитки“