Използваме „бисквитки“ и други технологии, за да Ви помогнем да управлявате работата на сайта, да анализираме употребата Ви и да Ви предоставяме най-добрите предложения. Като продължавате да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Научете повече тук
Разбрах
×

Общи условия към договор за заем Microcredit Online

Общи условия към договор за заем Microcredit Online от дата 14.05.2023 г.

I. ДЕФИНИЦИИ

1. Долупосочените термини, използвани в настоящия документ, ще имат следните значения:

1.1. Договор за заем Microcredit Online - договор за потребителски заем със съдържание и форма, съгласно одобрен от Микро Кредит образец, сключен между Микро Кредит и одобрено за Заемополучател лице, по силата на който: (i) Микро Кредит предоставя на Заемополучателя определена парична сума в заем; а (ii) Заемополучателят се задължава да върне получената в заем сума, при условията предвидени в сключения с него Договор за заем Microcredit Online и настоящите Общи условия.

1.2. Форма за кандидатстване за заем Microcredit Online – електронен формуляр, публикуван на сайта microcredit.bg, съдържащ изявление със съдържание и форма одобрени от Микро Кредит, отправено от Заемоискател, с което Заемоискателят заявява пред Микро Кредит своето безусловно желание да сключи Договор за заем Microcredit Online.

1.3. Заемоискател - физическо лице, което желае да сключи с Микро Кредит Договор за заем Microcredit Online, за целите на което е кандидатствало за заем чрез предоставената от Микро Кредит Форма за кандидатстване за заем.

1.4. Заемополучател - Заемоискател, чието желание за сключване на Договор за заем Microcredit Online е одобрено от Микро Кредит и с когото е сключен Договор за заем Microcredit Online.

1.5. Микро Кредит - „Микро Кредит” АД, дружество, вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията под ЕИК 202073629, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” 137, ет. 3, вписано в Регистъра на БНБ под регистрационен № BGR00279, съгласно Заповед БНБ-76513/14.08.2015г.

1.6. Общи условия - настоящите общи условия, приложими към Формата за кандидатстване за заем Microcredit Online и към Договора за заем Microcredit Online.

1.7. Погасителни вноски - равни по размер анюитетни вноски в български лева, дължими от Заемополучателя в изпълнение на задължението му за връщане на получената в заем сума по Договор за заем Microcredit Online и съдържащи определени части главница и лихви.

1.8. Интернет страница - е обособено място в световната интернет мрежа, достъпно чрез унифициран адрес (URL), намираща се на следния интернет адрес - microcredit.bg.

1.9. Код за потвърждение - е уникален цифров код, генериран от Микро Кредит и изпращан чрез кратко телефонно съобщение (SMS) до Заемоискател, който служи за потвърждение на условията и данните, поместени в Договора за заем Microcredit Online и изразяване на изрично съгласие за сключване на Договор за заем Microcredit Online.

1.10. Електронна поща (имейл) - е електронно средство за съхраняване и пренос на електронни съобщения и информация през интернет мрежа чрез стандартизирани протоколи.

1.11. Сключване на Договор от разстояние - означава актът на сключване на Договор за финансови и други услуги, предоставяни от Микро Кредит, без физическото присъствие на страните по него и изключително чрез използване на средства за комуникация от разстояние - едно или повече.

1.12. Линк - уникална електронна препратка към страница за потвърждение и подписване на електронни документи.

1.13. „Електронен портфейл/Мобилно приложение“ означава мобилно приложение за Android и iOS, което може да бъде изтеглено безплатно от GooglePlay Магазин и/или AppStore и което, когато е инсталирано на мобилното устройство, осъществява връзка с платежните услуги, предоставяни от „Пейнетикс“ АД, ЕИК 131574695 – дружество за електронни пари, притежаващо лиценз за извършване на дейността, издаден от УС на БНБ, което мобилно приложение се предоставя под следните брандове: phyreapp, чрез представителя „Файър“ АД, ЕИК 203617076; A1 Wallet, чрез представителя „А1 България“ ЕАД, ЕИК 131468980; Pay by Vivacom, чрез представителя „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД, ЕИК 831642181; B@CB Pay, чрез представителя „Българо-американска кредитна банка“ АД, ЕИК 121246419. Под „Електронен портфейл“ по смисъла на настоящите общи условия следва да се разбира и всяка една white label имплементация на phyreapp, която не е спомената изрично тук.

1.14. Плащане чрез QR код – плащане, при което Заемополучателят използва Електронния си портфейл, чрез който сканира автоматично генериран от сайта на „Микро Кредит“ QR код, съдържащ информация за платеца, получателя на плащането, основанието за плащане и сумата за плащане и след потвърждение получава възможност за заплащане на дължимата сума по погасителните вноски.

II. ДОГОВОР ПРИ ОБЩИ УСЛОВИЯ

2. Настоящите Общи условия се прилагат към Формата за кандидатстване за потребителски заем Microcredit Online и към Договорите за заем Microcredit Online, като уреждат реда и условията, при които: (i) Микро Кредит разглежда и одобрява подадено от Заемоискател искане за заем Microcredit Online чрез Формата за кандидатстване и съответно сключва с него Договор за заем Microcredit Online; (ii) Микро Кредит предоставя на Заемополучател заема по сключен с него Договор за заем Microcredit Online; (iii) Заемополучателят връща сумата, която му е отпусната в заем от Микро Кредит по Договор за заем Microcredit Online; (iv) Микро Кредит и Заемополучателят упражняват правата и изпълняват задълженията си по сключен Договор за заем Microcredit Online, включително санкциите и отговорностите, които се прилагат в случай на неизпълнение.

3. Условията на Договора за заем Microcredit Online се съдържат в: (i) тези Общи условия; (ii) Формата за кандидатстване за заем Microcredit Online; (iii) Договора за заем Microcredit Online; (iv) Погасителен план и (iv) Приложенията към горепосочените документи, ако има такива.

III. ФОРМА ЗА КАНДИДАСТВАНЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ЗАЕМ MICROCREDIT ONLINE

4. Заемоискателят заявява желанието си да получи от Микро Кредит заем при условията на Договор за заем Microcredit Online, като попълва и подава до Микро Кредит чрез специално създадената за целта Форма за кандидатстване за заем Microcredit Online, публикувана на Интернет страницата, необходимата информация и документи за преценка на неговата кредитоспособност.

5. Формата за кандидатстване за заем Microcredit Online се попълва в утвърдения от Микро Кредит електронен формуляр, лично от Заемоискателя и се потвърждава и изпраща към Микро Кредит чрез избиране на бутон „Кандидатствай“, активен на Интернет страницата. Форма за кандидатстване за заем Microcredit Online, попълнена от трето лице, без съгласието и знанието на Заемоискателя, не се приема и съответно не се разглежда от Микро Кредит.

6. С избора на бутон „Кандидатствай“ към Формата за кандидатстване за заем Microcredit Online, Заемоискателят декларира и гарантира, че: (i) се е запознал с предварително изпратения му на посочения от Заемоискателя имейл стандартен европейски формуляр с необходимата преддоговорна информация относно Договора за заем Microcredit Online; (ii) получил е, запознал се е, прочел е внимателно, разбира и приема клаузите на Договора за заем Microcredit Online, настоящите Общи условия и всички други документи, съставляващи неразделна част от Договора за заем Microcredit Online; (iii) цялата информация, съдържаща се във Формата за кандидатстване за заем Microcredit Online и в приложените към него документи е вярна, точна, изчерпателна и е представена добросъвестно, за което Заемоискателят носи преддоговорна отговорност за вреди в пълен размер и отговаря за всички други неблагоприятни последици, съгласно българското законодателство.

7. Към всяка Форма за кандидатстване за заем Microcredit Online Микро Кредит може да поиска допълнително от Заемоискателя да представи копия на следните документи: (i) Лична карта на Заемоискателя; и (ii) Други документи по преценка на Микро Кредит.

IV. ОЦЕНКА ЗА КРЕДИТОСПОСОБНОСТ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ЗАЕМ MICROCREDIT ONLINE

8. Потвърждението и изпращането от Заемоискателя до Микро Кредит на Формата за кандидатстване за заем Microcredit Online не създава никакви задължения за Микро Кредит да го одобри и да сключи с него Договор за заем Microcredit Online. Микро Кредит извършва независим анализ и оценка на кредитоспособността на Заемоискателя на базата на представената от последния информация, прилагайки свои собствени методики и критерии. Микро Кредит взема едностранно и независимо решение относно одобрението за отпускане на заем Microcredit Online. Решението на Микро Кредит за одобрение, съответно неодобрение на даден Заемоискател не подлежи на възражения или оспорвания.

9. С потвърждението и изпращане на Формата за кандидатстване за заем Microcredit Online, Заемоискателят: (i) потвърждава, че внимателно се е запознал, разбира и приема да бъде договорно обвързан от настоящите Общи условия; (ii) дава право, упълномощава, инструктира и възлага на Микро Кредит да извършва всякакви проверки с оглед установяване на всички обстоятелства от значение за неговото кредитно минало и кредитоспособност, включително но не само отнасящи се до имотното му състояние, семейно положение, изрядност по отношение на кредитори и др. Проверките по предходното изречение се отнасят, но не се ограничават, до Централния кредитен регистър и други регистри, поддържани от БНБ, Националния осигурителен институт, органите по приходите, Централният регистър на длъжниците, всякакви банки, финансови институции, агенции за кредитен рейтинг и други независими лица, наличните в информационните им системи данни за доходите на Заемополучателя и извършените осигурителни плащания, начислен осигурителен доход, размер на направени вноски по фондове и всякакви други данни, които биха могли да имат значение за одобрението на Заемополучателя; (iii) овластява Микро Кредит да изисква от Националния осигурителен институт и да получава наличните в информационната му система данни за: - негови доходи и извършените осигурителни плащания, както и другите данни, които съставляват лични данни по смисъла на действащото законодателство; - начислен осигурителен доход за наети / наемани / на работа лица, размер на направени вноски по фондове и др. данни, които биха могли да представляват производствена или търговска тайна; (iv) Заемодателят може да изисква и да му бъдат предоставени данните, свързани с гражданското състояние на Заемополучателя, от информационната система на НБД „Население” на ГД ГРАО при МРРБ. За целите на описаните проверки Заемодателят има право да разкрива личните данни, отнасящи се до Заемополучателя, както и да получава лични данни за Заемополучателя от гореспоменатите притежаващи ги лица. Заемодателят има право да използва тези лични данни за целите на вземането на решения за предоставяне на финансови и свързани с тях услуги на Заемополучателя, както и на членове на неговото домакинство, а така също и за издирване на длъжници, събиране на дългове, предотвратяване на изпирането на пари и измами и за управление на съществуващи и бъдещи отношения със Заемополучателя.

10. При поискване от Микро Кредит, Заемоискателят оказва всякакво съдействие за установяване на определени обстоятелства, имащи отношение към кредитоспособността му, включително чрез издаване на пълномощни, подписване на съгласия, одобрения и др., с цел получаване на необходимата информация. При неоказване на съдействие от Заемоискателя, Микро Кредит има право да не разглежда Формата за кандидатстване за заем Microcredit Online.

11. Посочените от Заемоискателя във Формата за кандидатстване за заем Microcredit Online параметри на искания от него заем не обвързват Микро Кредит. Микро Кредит може да одобри заем за различна от исканата сума или за различен от искания срок или за други условия на заема, в които случаи Заемоискателят не е длъжен да сключи Договор за заем Microcredit Online.

12. Микро Кредит, чрез изпращане на съобщение чрез SMS или електронна поща, съобщава своевременно на Заемоискателя своето решение относно одобрението, съответно неодобрението на неговото кандидатстване за заем Microcredit Online.

13. Договорът за заем Microcredit Online се сключва по реда, предвиден в настоящите Общи условия и при спазване на разпоредбите на Закона за потребителския кредит, Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние и всички приложими норми на действащото българско законодателство.

13.1. Договор за заем Microcredit Online с одобрен Заемоискател се сключва от разстояние чрез точно, последователно и пълно изпълнение на следните действия от Микро Кредит и Заемоискателя, а именно:

  • след одобрение на искания заем, Заемоискателят ще получи на посочения от него/нея телефонен номер SMS с Код за потвърждение, чрез който да потвърди клаузите на договора и неговото/нейното желание за сключване на Договор за заем Microcredit Online;<\li>
  • Заемоискателят ще получи и имейл с приложени Договора за заем Microcredit Online, Общи условия към Договора за заем Microcredit Online, Стандартен европейски формуляр, Погасителен план, както и Тарифа за допълнителните услуги, които Микро Кредит предлага към сключен договор за заем. А в случай че Заемоискателят е заявил ползването на допълнителни услуги, ще получи и Договор за допълнителни услуги. Заедно с имейла, Заемоискателят ще получи и линк, уникален за договора;<\li>
  • в рамките на 72 часа от изпращане на имейла, Заемоискателят трябва да потвърди (подпише) Договора чрез отваряне на линка през компютър/телефон или друго устройство и да въведе Кода за потвърждение от SMS-а в него, както и изрично да отбележи в съответното поле, че е съгласен с условията на Договора за заем Microcredit Online и Общите условия към него и да въведе своето ЕГН. В случай че, при кандидатстване на заем Заемоискателят е заявил желание за ползване на допълнителни услуги, както е посочено в т. 42 тук по-долу, подписването на Договор за допълнителни услуги се осъществява съгласно процедурата посочена тук и със същия Код за потвърждение.<\li>

13.2. Договорът за заем Microcredit Online ще се счита сключен от разстояние и влязъл в сила от момента, в който Заемоискателят въведе Кода за потвърждение на изпратения от Микро Кредит линк и изрично потвърди, че е съгласен с условията на Договора за заем Microcredit Online и Общите условия към него.

13.3. Липсата или неточно изпълнение на което и да е от описаните в т. 13 действия ще означава, че Договорът за заем не е сключен и не е влязъл в сила, съответно страните няма да дължат изпълнение по него.

V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАЕМНИ СРЕДСТВА

14. Предоставянето на средствата по Договор Microcredit Online се осъществява безплатно по един от следните начини:

14.1. Чрез предаване на сумата в брой на Заемополучателя в офис на Микро Кредит, като при осъществяване процедурата по кандидатстване, Клиентът посочва в кой от офисите на Дружеството желае да усвои заема.

14.2. Чрез изплащането на сумата по банкова сметка, с титуляр Заемополучателя, посочена от последния при сключване на Договора за заем Microcredit Online.

14.3. Чрез клоновата мрежа на „Изипей“, във връзка с което Микро Кредит извършва директен превод към „Изипей“.

С предоставянето на средствата в брой в офис на Дружеството, осъществяването на превода по посочената от Заемоискателя банкова сметка или с изпращането на сумата към „Изипей“, се счита, че Микро Кредит е изпълнило всички свои задължения по Договор Microcredit Online.

Микро Кредит не носи отговорност, в случай че Заемоискателя е посочил грешен номер на банковата си сметка, не е потърсил в срок предоставените му средства, или е предоставил номер на банкова сметка на трето лице, като в тези случаи ще се счита, че Заемоискателя е усвоил надлежно и в цялост отпуснатия му заем.

В случай, че Заемополучателят е избрал да ползва допълнителна услуга „Връщане в 30-дневен срок“, от общата сума на одобрения заем се приспада цената на услугата, определена съгласно Тарифата за допълнителни услуги на Микро Кредит АД, като това обстоятелство е отразено в клетки „Сума за получаване” (представляваща сумата за получаване след приспадане) и „Цена за допълнителна услуга „Връщане в 30-дневен срок“ (представляващо цената на допълнителната услуга) на поле № 2 от Договора за заем Microcredit Online.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

15. Заемополучателят се задължава редовно и навреме да изплаща на Микро Кредит Погасителните вноски, указани по размер, брой, периодичност и падеж в съответните клетки в Договора Microcredit Online или в приложен към него Погасителен план. Погасителните вноски включват част от главницата и част от лихвата, дължима за времето на ползване на заема. Погасителните вноски са платими ежемесечно на датите, посочени в Погасителния план, който е неразделна част от Договора за заем Microcredit Online.

15a. Заемополучателят се задължава да уведомява незабавно Микро Кредит за всяка промяна в обстоятелствата, предоставени при подаването на Искането за отпускане на заем, съответно подписването на Договора, включително, но не изчерпателно: данни по лична карта, съответно, да предостави нова валидна лична карта, информация относно промяна на гражданство, местоработата, телефонен номер, както и други обстоятелства, които биха причинили забавяне на плащане или биха могли да доведат до влошаване на финансовото състояние на Заемополучателя.

16. Заемополучателят може да изплаща Погасителните вноски чрез внасянето им в брой в офис на Микро Кредит, онлайн с карта, чрез виртуален ПОС терминал на следния адрес: microcredit.bg/pos, чрез плащане с QR код чрез Електронен портфейл или чрез банков превод, нареден от който и да е клон или офис на Банка ДСК ЕАД по някоя от следните банковата сметка на Микро Кредит, както следва: Банка: Юробанк България АД, IBAN: BG16BPBI79421024966109, BIC: BPBIBGSF; БАНКА ДСК ЕАД, IBAN: BG20STSA93000020459164, BIC: STSABGSF, УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, IBAN BG47UNCR70001523010289, BIC UNCRBGSF, в брой на каса на „Изипей“ АД, ЕИК 131344648 чрез посочване на КИН 4760331043. При изплащане на дължимите Погасителни вноски, Заемополучателят може да ползва клоновата мрежа на избрана от него друга банка или клоновата мрежа на Изипей. За банкови преводи или за преводи чрез Изипей се прилагат съответните такси, съгласно приложимата тарифа на избраната от Заемополучателя банка или платежна институция или по друг начин, ако е предвиден изрично в Договора за заем Microcredit Online.

17. Микро Кредит има право да променя посочената в чл. 16 банкова сметка, по която се превеждат Погасителните вноски, след изпращане на писмено уведомление до Заемополучателя, което влиза в сила считано от получаването му от Заемополучателя. Плащането на Погасителна вноска се счита за извършено при заверяване на банковата сметка на Микро Кредит със съответната сума.

17а. (1) За извършването на плащане (трансакция) на Погасителни вноски онлайн с карта, чрез виртуален ПОС терминал, Заемополучателят следва да достъпи следния линк: microcredit.bg/pos, където да въведе номера на договора, по който желае да извърши плащане, единния си граждански номер (ЕГН), както и размера на сумата, с която желае да извърши погасяване на задължението/ята си. При съвпадение между номер на договор и ЕГН, потребителят ще бъде препратен към страница за плащане, където следва да се въведат данните от картата на Заемополучателя за извършване на плащането.

(2) Погасителният ефект на извършеното плащането настъпва с успешното приключване на трансакцията, от който момент съответното задължение ще се счита погасено и Заемополучателят няма да има право неоснователно да оспорва извършената трансакция. При наличие на повече от едно задължение, произтичащо от един и същ договор за заем и/или договор за допълнителни услуги към този договор за заем в случаите, в които сумата не е достатъчна да погаси общия размер на задълженията, задълженията ще се погасяват, както следва: задължения по отпуснатия заем Microcredit (в последователност лихви, главница), след което задължения за допълнителни услуги, за всяка вноска по отделно.

(3). Микро Кредит не носи отговорност, в случаите, в които Заемополучателя, в резултат на допусната грешка при въвеждане на номера на договора и ЕГН-то си, погаси чуждо задължение. В тези случаи лихва продължава да се начислява до пълното и точно погасяване на задължението от страна на Заемополучателя. В случай, че Заемополучатеят счита, че е изпълнил чуждо задължение, същият следва да изпрати писмено уведомление до Микро Кредит АД в този смисъл. Микро Кредит извършва независима проверка за всеки отделен такъв случай.

17б. (1) За извършването на плащане (трансакция) на Погасителни вноски онлайн чрез Електронен портфейл, Заемополучателят следва да достъпи следния линк на Интернет сайта на „Микро Кредит“ - microcredit.bg/pos, където да да въведе номера на договора, по който желае да извърши плащане, единния си граждански номер (ЕГН), както и размера на сумата, с която желае да извърши погасяване на задължението/ята си и да избере „Плащане с дигитален портфейл“. След натискане на бутона „Продължи към плащане“, в зависимост устройството, от което се осъществява достъпът, са възможни следните варианти:

  • В случай че достъпът се осъществява чрез мобилно устройство, Заемополучателят автоматично ще бъде препратен към използвания от него Електронен портфейл за оторизиране на плащането чрез въвеждане на ПИН код или полагане на пръстов отпечатък или лицево разпознаване.<\li>
  • В случай че достъпът се осъществява чрез компютър, на екрана на Заемополучателят ще бъде генериран уникален за конкретния заемополучател и конкретното плащане QR- код, който QR код съдържа информация за Заемополучaтеля, в качеството му на платец, получателя на плащането, дължимата сума и основанието за нейното плащане. Заемополучателят следва да сканира QR кода с Мобилното приложение и да оторизира плащането чрез въвеждането на ПИН код или полагане на пръстов отпечатък или лицево разпознаване. <\li>

(2) Погасителният ефект на извършеното плащането настъпва с успешното приключване на трансакцията, от който момент съответното задължение ще се счита погасено и Заемополучателят няма да има право неоснователно да оспорва извършената трансакция. При наличие на повече от едно задължение, произтичащо от един и същ договор за заем и/или договор за допълнителни услуги към този договор за заем в случаите, в които сумата не е достатъчна да погаси общия размер на задълженията, задълженията ще се погасяват, както следва: задължения по отпуснатия заем Microcredit (в последователност лихви, главница), след което задължения за допълнителни услуги, за всяка вноска по отделно.

(3) Микро Кредит не носи отговорност, в случаите, в които Заемополучателят, в резултат на допусната грешка при въвеждане на номера на договора и ЕГН-то си, погаси чуждо задължение. В тези случаи лихва продължава да се начислява до пълното и точно погасяване на задължението от страна на Заемополучателя.Микро Кредит не носи отговорност в случай на допусната грешка от страна на Заемополучателя в размера на сумата, с която последният е погасил задължението/ята си. В случай че Заемополучателят счита, че е изпълнил чуждо задължение, както и че е извършил превод в по-голям размер от дължимия, същият следва да изпрати писмено уведомление до Микро Кредит АД в този смисъл. Микро Кредит извършва независима проверка за всеки отделен такъв случай.

18. При забава на дължима Погасителна вноска, за всеки календарен ден от забавата Заемополучателят дължи законната лихва за забава.

19. Заемополучателят има право, без да посочва причина, да се откаже от сключения Договор за заем Microcredit Online в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на неговото сключване. Правото на отказ се упражнява чрез писмено уведомление, изпратено от Заемополучателя на адреса на Микро Кредит или на имейл: [email protected], преди изтичане на 14-дневния срок, предвиден в настоящата разпоредба. Отказът влиза в сила и Договорът за заем Microcredit Online се прекратява само при условие, че Заемополучателят върне в срока по чл. 20 по-долу дължимата от него сума в пълен размер. При упражнено право на отказ, съгласно този член, при закупена допълнителна услуга „Връщане в 30-дневен срок“ и/или допълнителна услуга Пакет „Комфорт“, Клиентът заплаща дължимите вноски за допълнителните услуги, съобразно тяхното използване, като не се начислява лихва в тази връзка. В случай, че сумата не бъде върната, Договорът за заем Microcredit Online запазва действието си, а правото на Заемополучателя да се откаже от него се погасява.

20. При упражняване на правото му на отказ по предходната разпоредба, Заемополучателят е длъжен да върне на Микро Кредит сумата, посочена в клетка „Общ размер на заема“, заедно с лихва за периода от усвояване на средства по заема до връщане на главницата. Начисляваната лихва е в размера, посочен в Договора за заем Microcredit Online. За упражняване на правото на отказ от сключения договор, Микро Кредит не изисква, не начислява и не събира от потребителя никакви такси, неустойки или обезщетения, с изключение на законовото уреденото обезщетение, съгласно чл. 29, ал. 6 от ЗПК за направените от Микро Кредит разходи към публични административни органи, които разходи не подлежат на възстановяване. Срокът за връщане на горепосочените суми е 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на която Заемополучателят е изпратил писменото уведомление по чл. 19, изр. 2 по-горе.

21. Заемополучателят има право, във всеки един момент от действието на Договора Microcredit Online, да получи от Микро Кредит безвъзмездно при поискване извлечение по сметка под формата на погасителен план за извършените и предстоящите плащания, посочващ дължимите плащания, сроковете и условията за извършването на тези плащания; наред с горното, планът съдържа разбивка на всяка погасителна вноска, показваща погасяването на главницата, лихвата, изчислена на базата на лихвения процент, и когато е приложимо, допълнителните разходи.

22. Заемополучателят е уведомен и дава изричното си съгласие за това, че Микро Кредит може по всяко време да прехвърли както правата, така и задълженията си по Договор за заем Microcredit Online на избрано от него трето лице, без да е нужно предварително да получи съгласието на Заемополучателя.

23. Заемополучателят има право по всяко време да погаси изцяло или частично задълженията си по него, като има право на намаляване на общите разходи по заема, като това намаляване се отнася до лихвата и разходите за оставащата част от срока на договора.

24. Упражняване от Заемополучателя на правото му на предсрочно погасяване по чл. 23 не го освобождава от задължения за плащане на неустойки, такси и други санкционни плащания предвидени за неизпълнение на поети от него задължения по Договора за заем Microcredit Online.

25. Правото за предсрочно погасяване по чл. 23 по-горе се упражнява от Заемополучателя чрез подаване на писмено заявление до Микро Кредит. В заявлението се посочва датата, на която Заемополучателят желае да извърши предсрочното погасяване. Въз основа на информацията в заявлението, Микро Кредит изчислява в 5-дневен срок от получаването му, и уведомява Заемополучателя относно: (i) размера на съответното намаляване на лихвата и на разходите, на които Заемополучателят има право; и (ii) размера на обезщетението за предсрочно погасяване, платимо от Заемополучателя.

26. Дължимото на Микро Кредит обезщетение по т. (ii) на предходната разпоредба за пряко свързаните с предсрочното погасяване разходи, се определя в размер на: (а) 1% (един процент) от предсрочно погасената сума по кредита - когато оставащият период на Договора за заем Microcredit Online е по-голям от 1 (една) година; и (б) 0,5% (нула цяло и пет процента) от предсрочно погасената сума по кредита - когато оставащият период на Договора за заем Microcredit Online е по-малък от 1 (една) година.

27. Микро Кредит може по изключение да търси и по-голямо обезщетение, ако докаже, че е претърпяло загуба от предсрочното погасяване на заема, превишаваща сумата по чл. 26.

28. Всякакви надплатени от Заемополучателя суми, надвишаващи размера на задължението му по Договора за заем Microcredit Online, ще бъдат възстановявани на Заемополучателя, като разходите за това са за негова сметка. Възстановяването на суми става само по банков път, чрез превод по посочената в Договора за заем Microcredit Online банкова сметка на Заемополучателя или по друга изрично посочена банкова сметка, без да се дължи лихва върху тях, тъй като Микро Кредит не извършва публично влогонабиране и платени от Заемополучателя суми в размери по-големи от дължимите не се считат за депозити. Възстановяването на надплатени суми става след писмено уведомяване от Заемополучателя в рамките на 5 работни дни.

29. Съобщения и изявления, отправени до Заемополучателя, се считат за получени и узнати от него, ако бъдат изпратени на който и да е от адресите, съответно изпратени на имейл, или съобщени по телефон на номерата, посочени в Договора за заем Microcredit Online. Заемополучателят уведомява незабавно в писмен вид Микро Кредит за всякакви изменения в обстоятелствата и данните, които е декларирал при сключването на Договора за заем Microcredit Online, в т.ч. за промяна в: постоянния или настоящия му адрес; телефонните номера за връзка; местоработата; трудовия договор; семейното положение и пр. Всички извлечения, уведомления, покани и всякакви други документи, изпратени от Микро Кредит на последно декларирания от Заемополучателя адрес, се считат за валидно получени от последния, дори когато този адрес е променен и отразен в публичен регистър, но Заемополучателят не е уведомил нарочно и надлежно Микро Кредит за новия си адрес.

VII. ДЕКЛАРАЦИИ, СЪГЛАСИЯ И УДОСТОВЕРЯВАНИЯ

30. С потвърждаване и изпращане на Формата за кандидатстване за заем Microcredit Online към Микро Кредит, Заемополучателят потвърждава, че: (i) предварително и безвъзмездно му е бил предоставен стандартен европейски формуляр с необходимата преддоговорна информация относно Договора за заем Microcredit Online и настоящите Общи условия; (ii) е получил електронно генерирано копиe, прочел е внимателно, разбира и приема клаузите на Договора за заем Microcredit Online и настоящите Общи условия; (iii) запознат е с начина на сключване на Договора, както и че със сключването му встъпва в договорна обвързаност при условията на Договора за заем Microcredit Online, описани в него и в настоящите Общи условия; (iv) е съгласен да бъде обвързан от разпоредбите на Договора за заем Microcredit Online и настоящите Общи условия в случай, че му бъде предоставен заем; (v) във Формата за кандидатстване за заем Microcredit Online е изложил желаните от него параметри на заема, които могат да не бъдат потвърдени или да бъдат изменени от Микро Кредит при одобряване на заема, в зависимост от преценката за кредитоспособността на Заемополучателя.

31. Заемополучателят е информиран и дава неоттегляемото си съгласие, в случай на негово неизпълнение по Договора за заем Microcredit Online, Микро Кредит да предприеме няколко или всички от изброените по-долу мерки, но без да се ограничава само до тях: (i) да уведоми за неизпълнението на Заемополучателя всички търговски партньори, банки и други финансови институции, което ще доведе до спадане на кредитния рейтинг на Заемополучателя; (ii) да включи Заемополучателя в съответни списъци и база данни за ненадеждни и некоректни контрагенти; (iii) да предприеме съответните процесуални действия по принудително събиране на вземанията си от Заемополучателя по реда на ГПК, като деловодните разноски (включително адвокатски хонорари) направени от Микро Кредит са за сметка на Заемополучателя.

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

32. Разпоредбите на този раздел се отнасят до Заемоискателя, съответно Заемополучателя.

33. Предоставената от Заемоискателя при кандидатстването за потребителски заем Microcredit Online информация съдържа лични данни и информация за неговата физическа, икономическа, социална и семейна идентичност, както и данни свързани със здравето, които са необходими, за разглеждане на подадената от него Форма за кандидатстване за заем Microcredit Online (Лични данни). Заемоискателят има право да откаже да предостави данни за финансовото си състояние, в който случай, Микро Кредит не е длъжен да разгледа Формата за кандидатстване за заем Microcredit Online. С отбелязване в съответното поле на Декларацията-съгласие за обработване на лични данни, Заемоискателят потвърждава, че: (i) е предоставил всичките си Лични данни коректно и доброволно и с цел да удостовери определени факти и обстоятелства от значение за предоставянето на искания от него заем, както и с цел да позволи на Заемодателя да му предлага други стоки или услуги в бъдеще; (ii) предоставените Лични данни са били внимателно прочетени от него и са отразени вярно, точно и пълно във всяко отношение, като отразяват правдиво действителните факти и обстоятелства, до които се отнасят. В случай, че горните декларации се окажат неверни, Заемополучателят носи пълна преддоговорна отговорност за вреди и подлежи на всички санкции и други неблагоприятни последици, предвидени в българското законодателство.

34. Микро Кредит може по всяко време да поиска от Заемополучателя да актуализира отнасящите се за него данни, събрани от Микро Кредит, като може да поиска и допълнителна информация, включително, но не само препоръки от банки, други финансови институции, кредитни агенции и др.

35. Микро Кредит има право да проверява всички данни, предоставени от Заемоискателя чрез независими източници, като Микро Кредит има право да използва данните за осъществяване на проверки на кредитоспособността му, преди предоставянето на каквито и да било услуги, както и във всеки момент от съществуването на договорни правоотношения между Заемоискателя и Микро Кредит.

35a. Микро Кредит има право да прекрати едностранно Договора, в случай на неизпълнение от страна на Заемополучателя на задължение по Договора, както и на задължение по тези Общи условия, включително, но не само, отнасящи се до неинформиране или отказ за съдействие на дружеството за информиране на същото, относно промяна по предоставените обстоятелства при подаване на Искането за отпускане на Заем, съответно подписване на Договора, описани по-конкретно в чл. 15a и чл. 35 на настоящите Общи условия.

36. С потвърждение и изпращане към Микро Кредит на Формата за кандидатстване за заем Microcredit Online, Заемоискателят дава своето изрично съгласие, Микро Кредит да проучи неговото кредитно минало и настояща кредитоспособност във всички публични и частни бази данни, включително, но не само базите данни на кредитни бюра, държавни органи, и банки на територията на България и чужбина. За тази цел Микро Кредит има право да разкрива Личните данни отнасящи се до Заемоискателя и Заемополучателя, както и да получава информация от гореспоменатите притежаващи ги лица. Микро Кредит има право да използва тези Лични данни за целите на вземането на решения за предоставяне на кредитни и свързани с тях услуги на Заемоискателя и Заемополучателя, както и на членове на техните домакинства, а така също и за издирване на длъжници, събиране на дългове, предотвратяване на изпирането на пари и измами и за управление на съществуващи и бъдещи отношения със Заемоискателя и Заемополучателя.

37. Заемоискателят/Заемополучателят има право на достъп до своите лични данни, съхранявани от Заемодателя, както и право да иска тяхното изменение, актуализация, заличаване, коригиране или блокиране, ако обработването не отговаря на изискванията на действащото законодателство. Заемополучателят има право да поиска от Заемодателя да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с предходното изречение, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия. Заемополучателят има право да възрази пред Заемодателя срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това. Когато възражението е основателно, личните данни на Заемоискателя/Заемополучателя няма повече да бъдат обработвани. Заемоискателят/Заемополучателят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от негово име за целите на директния маркетинг, като могат да възразят срещу такова разкриване или използване. Правата по предходното изречение се упражняват на адреса на Микро Кредит, посочен в чл. 1.5 по-горе и на имейл адрес: [email protected].

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ MICROCREDIT ONLINE

38. Микро Кредит има право да развали Договора за заем Microcredit Online с писмено уведомление, без да дава допълнителен срок за изпълнение, в случай, че Микро Кредит установи, че предоставената от страна на Заемополучателя информация е невярна или неточна и не отразява действителното фактическо положение.

39. Договорът за заем Microcredit Online се прекратява автоматично при неплащане от Заемополучателя на две месечни вноски и считано от падежната дата на втората непогасена вноска.

40. Договорът за заем Microcredit Online се прекратява автоматично при предсрочно изпълнение на задълженията от Заемополучателя, съгласно чл. 23 по-горе.

41. При предсрочно разваляне/прекратяване от страна на Микро Кредит на Договора за заем Microcredit Online по чл. 38 и чл. 39 по-горе, всички вземания на Микро Кредит по него стават незабавно и автоматично предсрочно изискуеми в целия им размер, включително цялата дължима главница, всички дължими лихви, както и всички такси, разноски и дължими неустойки, включително и оставащите за плащане вноски до края на срока на съответния договор. Заемодателят не е длъжен да информира изрично Заемополучателя за настъпилата предсрочна изискуемост на задълженията на последния и има право да предприеме незабавно действия по досъдебно и съдебно събиране на вземанията.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

42. Микро Кредит предоставя допълнителни услуги към подписан договор за заем Microcredit Online, чиито вид и цена са подробно описани в „Тарифа за допълнителни услуги“ (Тарифата), представляваща неразделна част към Договора Microcredit Online, след заявка в офис на Микро Кредит или чрез обаждане на националния телефонен номер. При изрично искане от страна на Заемополучателя, Микро Кредит може да предостави пакет от допълнителни услуги „Разглеждане до минути“ или пакет от допълнителни услуги „Разглеждане до минути“ и самостоятелна допълнителна услуга „Връщане в 30-дневен срок“ към подписан договор за заем Microcredit Online. Ползването на допълнителни услуги или пакет от допълнителни услуги не е задължителна предпоставка за отпускане на заем Microcredit Online. Сключването на Договор за допълнителни услуги се осъществява съгласно разпоредбите и правилата на т. 13 и т. 13.1. от настоящите Общи условия. При сключване на Договор за допълнителни услуги, направените от Заемополучателя плащания към Микро Кредит ще погасяват първо дължими суми по договора за заем Microcredit Online и след това дължими суми по сключения договор за допълнителни услуги. При предсрочно разваляне/прекратяване на Договора за заем Microcredit Online съгласно чл. 23, чл. 39 и чл. 41 по-горе, Микро Кредит има право да задържи всички платени от Заемополучателя вноски за допълнителни услуги, до момента на неговото прекратяване, а при предсрочно погасяване съгласно чл. 39 - има право и да получи от Заемополучателя пълния размер на всички оставащи вноски до изтичане на срока за изплащане на вноски за допълнителни услуги. Пълният размер на вноските за допълнителни услуги следва да бъде изплатен от Заемополучателя заедно със сумата на погасителните вноски, произтичащи от Договора за заем Microcredit Online.

43. Заемополучателят може да сезира помирителните комисии, създадени по реда на чл. 182 – чл. 184 от Закона за защита на потребителите, когато счита, че са нарушени неговите права и законни интереси. Адресът на Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на финансовите услуги, включително и при предоставянето на финансови услуги от разстояние, свързани с предоставяне на потребителски и ипотечни кредити: 1000 гр. София, ул. „Врабча“ № 1, ет. 3, 4 и 5, тел. 02/933 0565, факс 02/9884218, интернет страница: kzp.bg, e-mail: [email protected]. Споровете между страните във връзка и по повод изпълнението на Договора за заем Microcredit Online ще бъдат решавани чрез преговори и по пътя на взаимното съгласие, а в случай, че такова не бъде постигнато, ще се отнасят за разрешаване от компетентния съд. Това не ограничава правото на Заемополучателя да се обърне към всеки държавен или съдебен орган за защита на правата му, произтичащи от договора или от закона. Адресът на Комисията за защита на потребителите е: 1000 гр. София, ул. „Врабча“ № 1, ет. 3, 4 и 5, тел. 02/933 0565, факс 02/9884218.

44. Договорът за заем Microcredit Online може да бъде изменян и/или допълван само при наличие на изрично съгласие на страните по него, изразено в писмен вид, освен при изменения на приложимия лихвен процент, каквито Микро Кредит, ако реши, може да извършва едностранно чрез писмено уведомление до Заемополучателя.

45. По време на действие на сключен договор за заем, Микро Кредит се задължава да използва българския език при комуникация с потребителите си.