Използваме „бисквитки“ и други технологии, за да Ви помогнем да управлявате работата на сайта, да анализираме употребата Ви и да Ви предоставяме най-добрите предложения. Като продължавате да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Научете повече тук
Разбрах
×

Общи условия към договор за заем Microcredit

Общи условия към договор за заем Microcredit от дата 05.02.2024 г.

I. ДЕФИНИЦИИ

1. Долупосочените термини, използвани в настоящия документ, ще имат следните значения:

1.1. Договор Microcredit – договор за потребителски заем, със съдържание и форма, съгласно одобрен от Микро Кредит образец, сключен между Микро Кредит и одобрено за Заемополучател лице, по силата на който: (i) Микро Кредит предоставя на Заемополучателя определена парична сума в заем; а (ii) Заемополучателят се задължава да върне получената в заем сума, при условията предвидени в сключения с него Договор Microcredit и настоящите Общи условия;

1.2. Искане за Microcredit - изявление със съдържание и форма одобрени от Микро Кредит, отправено от Заемоискател, с което Заемоискателят заявява пред Микро Кредит своето безусловно желание да сключи Договор Microcredit;

1.3. Заемоискател - дееспособно физическо лице, български гражданин, което желае да сключи с Микро Кредит Договор Microcredit, за целите на което е подало Искане Microcredit;

1.4. Заемополучател - Заемоискател, чието Искане за Microcredit е одобрено от Микро Кредит и с когото е сключен Договор Microcredit;

1.5. Микро Кредит - Микро Кредит АД, дружество, вписано в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията под ЕИК 202073629, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ 137, ет. 3, вписано в Регистъра на БНБ под регистрационен № BGR00279/2012;

1.6. Общи условия - настоящите общи условия, приложими към Искането за Microcredit и към Договора Microcredit, одобрени от Изпълнителния директор на Микро Кредит АД;

1.7. Погасителни вноски - равни по размер анюитетни вноски в български лева, дължими от Заемополучателя в изпълнение на задължението му за връщане на получената в заем сума по Договор Microcredit и съдържащи определени части главница и лихви;

1.8. Представител – упълномощен служител или пълномощник на Микро Кредит АД, който съдейства на Заемоискател при кандидатстване за получаване на потребителски заем от Микро Кредит, и който по силата на издадено му пълномощно сключва Договор Microcredit от името на Микро Кредит.

1.9. „Електронен портфейл/Мобилно приложение“ означава мобилно приложение за Android и iOS, което може да бъде изтеглено безплатно от GooglePlay Магазин и/или AppStore и което, когато е инсталирано на мобилното устройство, осъществява връзка с платежните услуги, предоставяни от „Пейнетикс“ АД, ЕИК 131574695 – дружество за електронни пари, притежаващо лиценз за извършване на дейността, издаден от УС на БНБ, което мобилно приложение се предоставя под следните брандове: phyreapp, чрез представителя „Файър“ АД, ЕИК 203617076; A1 Wallet, чрез представителя „А1 България“ ЕАД, ЕИК 131468980; Pay by Vivacom, чрез представителя „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД, ЕИК 831642181; B@CB Pay, чрез представителя „Българо-американска кредитна банка“ АД, ЕИК 121246419. Под „Електронен портфейл“ по смисъла на настоящите общи условия следва да се разбира и всяка една white label имплементация на phyreapp, която не е спомената изрично тук.

1.10. Плащане чрез QR код – плащане, при което Заемополучателят използва Електронния си портфейл, чрез който сканира автоматично генериран от сайта на „Микро Кредит“ QR код, съдържащ информация за платеца, получателя на плащането, основанието за плащане и сумата за плащане и след потвърждение получава възможност за заплащане на дължимата сума по погасителните вноски.

II. ДОГОВОР ПРИ ОБЩИ УСЛОВИЯ

2. Настоящите Общи условия се прилагат към Исканията за Microcredit и към Договорите Microcredit, като уреждат реда и условията, при които: (i) Микро Кредит разглежда и одобрява подадено от Заемоискател Искане за Microcredit и съответно сключва с него Договор Microcredit; (ii) Микро Кредит предоставя на Заемополучател заема по сключен с него Договор Microcredit; (iii) Заемополучателят връща сумата, която му е отпусната в заем от Микро Кредит по Договор Microcredit; (iv) Микро Кредит и Заемополучателят упражняват правата и изпълняват задълженията си по сключен Договор Microcredit, включително санкциите и отговорностите, които се прилагат в случай на неизпълнение.

3. Условията на Договора Microcredit се съдържат в: (i) тези Общи условия, заедно с техните последващи изменения и допълнения; (ii) Искането за Microcredit; (iii) Договора Microcredit; (iv) Погасителен план и (iv) Приложенията към горепосочените документи, ако има такива.

III. ИСКАНЕ ЗА MICROCREDIT

4. Заемоискателят заявява желанието си да получи от Микро Кредит потребителски заем при условията на Договор Microcredit като подава - Искане за Microcredit, включително посредством интернет и/или телефонна връзкаи прилага необходимата информация и документи за преценка на неговата кредитоспособност.

5. Искане за Microcredit се подписва в утвърдения от Микро Кредит стандартен формуляр, лично от Заемоискателя. Подписването се осъществява както саморъчно, така и в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 4 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, посредством въвеждане/продиктуване на оператор получен уникален „смс“ код на предоставен предварително от кандидатстващото лице телефонен номер. Искане за Microcredit, подписано от пълномощник на Заемоискателя не се приема и съответно не се разглежда.

6. С подписа си върху Искане за Microcredit, съответно с въвеждане/продиктуване на оператора на предварително получения посредством „смс“ код Заемоискателят декларира и гарантира, че: (i) предварително и безвъзмездно са му били предоставени, включително и посредством изпратен имейл и/или изпратен, като „смс“ линк, съдържащ следните документи: стандартен европейски формуляр с необходимата преддоговорна информация относно Договора Microcredit; (ii) е получил копиe, с чието съдържание се е запознал, прочел е внимателно, разбира и приема клаузите на Договора Microcredit, настоящите Общи условия и всички други документи, съставляващи неразделна част от Договора за заем; (iii) с подписа си върху Искане за Microcredit, съответно с въвеждане/продиктуване на оператора на предварително получения посредством „смс“ код, Заемоискателят декларира също така, че цялата информация, съдържаща се в Искането за Microcredit и в приложените към него документи е вярна, точна, изчерпателна и е представена добросъвестно, за което Заемоискателят носи преддоговорна отговорност за вреди в пълен размер и отговаря за всички други неблагоприятни последици, съгласно българското законодателство.

7. Към всяко Искане за Microcredit Заемоискателят представя в оригинал, а Представителят прави и прилага към искането заверени за вярност копия на следните документи: (i) Лична карта на Заемоискателя; и (ii) Други документи при поискване.

IV. ОЦЕНКА ЗА КРЕДИТОСПОСОБНОСТ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР MICROCREDIT

8. Подаването от Заемоискател на Искане за Microcredit не създава никакви задължения за Микро Кредит да го одобри и да подпише с него Договор Microcredit. Микро Кредит извършва независим анализ и оценка на кредитоспособността на Заемоискателя на базата на представената от последния информация, прилагайки свои собствени методики и критерии. Микро Кредит взема едностранно и независимо решение относно одобрението на Искането за Microcredit. Решението на Микро Кредит за одобрение, съответно неодобрение на даден Заемоискател не подлежи на възражения или оспорвания.

9. С подписването на Искане за Microcredit, съответно с въвеждането или продиктуването на смс-кода на оператор на Дружеството, Заемоискателят: (i) потвърждава, че внимателно се е запознал, разбира и приема да бъде договорно обвързан от настоящите Общи условия; (ii) дава право, упълномощава, инструктира и възлага на Кредитора да извърши проверки, с оглед установяване на всички обстоятелства от значение за неговото кредитно минало и кредитоспособност, включително но не само отнасящи се до данните по чл. 33. Проверките по предходното изречение се отнасят, но не се ограничават, до Централния кредитен регистър и други регистри, поддържани от БНБ, Националния осигурителен институт, органите по приходите, Централен регистър на длъжниците, всякакви банки, финансови институции, агенции за кредитен рейтинг и други независими лица, наличните в информационните им системи данни за доходите на Заемополучателя и извършените осигурителни плащания, начислен осигурителен доход, размер на направени вноски по фондове и всякакви други данни, които биха могли да имат значение за одобрението на Заемополучателя; (iii) Кредиторът има право да изисква и да му бъдат предоставени данните, свързани с гражданското състояние на Заемополучателя от информационната система на НБД „Население“ на ГД ГРАО при МРРБ, като тези данни да бъдат обработвани съобразно действащото законодателство. За целите на описаните проверки Кредиторът има право да разкрива личните данни отнасящи се до Заемополучателя както и да получава информация от гореспоменатите притежаващи ги лица. Кредиторът има право да използва тези лични данни за целите на вземането на решения за предоставяне на заемни и свързани с тях услуги на Заемополучателя, както и на членове на неговото домакинство, а така също и за издирване на длъжници, събиране на дългове, предотвратяване на изпирането на пари и измами и за управление на съществуващи и бъдещи отношения със Заемополучателя.

10. При поискване от Микро Кредит, Заемоискателят оказва всякакво съдействие за установяване на определени обстоятелства, имащи отношение към кредитоспособността му, включително чрез издаване на пълномощни, подписване на съгласия, одобрения и др., с цел получаване на необходимата информация. При неоказване на съдействие от Заемоискателя, Микро Кредит има право да не разглежда Искането за Microcredit.

11. Посочените от Заемоискателя в Искането за Microcredit параметри на искания от него заем не обвързват Микро Кредит. Микро Кредит може да одобри заем за по-малка от исканата сума или за по-кратък от искания срок или за други условия на заема, в които случаи Заемоискателят не е длъжен да сключи Договор Microcredit.

12. Микро Кредит, чрез Представителя, съобщава своевременно на Заемоискателя своето решение относно одобрението, съответно неодобрението на неговото Искане за Microcredit. Микро Кредит представя на Заемополучателя различни погасителни схеми и планове, измежду които Заемополучателят избира най-подходящото предложение и въз основа на него се изготвя Договорът Microcredit.

13. Договор Microcredit с одобрен Заемоискател се сключва от името на Микро Кредит чрез Представителя.

V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАЕМНИ СРЕДСТВА

14. Предоставянето на средствата по Договор Microcredit се осъществява безплатно по един от следните начини:

14.1. Чрез предаване на сумата в брой на Заемополучателя в офис на Микро Кредит. В случай, че Заемополучателят избере този начин на получаване, сумата по заема се усвоява в офиса, в който Заемополучателят е осъществил процедурата по кандидатстване.

14.2. Чрез изплащането им по банкова сметка, с титуляр Заемополучателя, посочена от последния при сключване на Договора за заем Microcredit.

14.3. Чрез клоновата мрежа на „Изипей“ АД, ЕИК 131344648 („Изипей“), за което Микро Кредит извършва директен превод към „Изипей“.

14.4. Чрез „Електронен портфейл“/“Мобилно приложение“, където същото означава мобилно приложение за Android и iOS, което може да бъде изтеглено безплатно от GooglePlay Магазин и/или AppStore и което, когато е инсталирано на мобилното устройство, осъществява връзка с платежните услуги, предоставяни от: Revolut Ltd (№ 08804411), с представителство в Република България – „Револют“ ООД, ЕИК 206800508, от „Пейнетикс“ АД, ЕИК 131574695 – дружество за електронни пари, притежаващо лиценз за извършване на дейността, издаден от УС на БНБ, което мобилно приложение се предоставя под следните брандове: phyreapp, чрез представителя „Файър“ АД, ЕИК 203617076; A1 Wallet, чрез представителя „А1 България“ ЕАД, ЕИК 131468980; Pay by Vivacom, чрез представителя „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД, ЕИК 831642181; B@CB Pay, чрез представителя „Българо-американска кредитна банка“ АД, ЕИК 121246419. Под „Електронен портфейл“ по смисъла на настоящите общи условия следва да се разбира и всяка една white label имплементация на phyreapp, която не е спомената изрично тук. С предоставянето на средствата в съответния офис, по посочената от Заемоискателя банкова сметка,платежна сметка, поддържана от съответното Мобилно приложение, или изпращането им към „Изипей“, се счита, че Микро Кредит е изпълнило всички свои задължения по Договор Microcredit. Микро Кредит не носи отговорност, в случай че Заемоискателя е посочил грешен номер на банковата си сметка, не е потърсил в срок предоставените му средства, или е предоставил номер на банкова сметка на трето лице, като в тези случаи ще се счита, че Заемоискателя е усвоил надлежно и в цялост отпуснатия му заем. В случай, че Заемополучателят е избрал да ползва допълнителна услуга ""Връщане в 30-дневен срок"", от общата сума на одобрения заем се приспада цената на услугата, определена съгласно Тарифата за допълнителни услуги на Микро Кредит АД, като това обстоятелство е отразено в клетки ""Сума за получаване"" (представляваща сумата за получаване след приспадане) и ""Цена за допълнителна услуга ""Връщане в 30-дневен срок"" (представляващо цената на допълнителната услуга) на поле № 2 от Договора за заем Microcredit. Приспадане на цената по предходното изречение, се извършва на датата, посочена в клетка ""Дата на получаване на заема"", съдържаща се в поле №2.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

15. Заемополучателят се задължава редовно и навреме да изплаща на Микро Кредит Погасителните вноски, указани по размер, брой, периодичност и падеж в съответните клетки в Договора Microcredit или в приложен към него Погасителен план. Погасителните вноски могат да включват описаните по-долу в т.1 и т.2 от този член компоненти, в зависимост от способа за погасяване на заема, който Заемополучателят е избрал. Избраният от Заемополучателя способ за погасяване на заема се посочва изрично в съответния Договор за заем Микро Кредит, като компонентите на ежемесечната погасителна вноска, съобразно избрания вариант, алтернативно включват както следва:

(1) В случай на Стандартно погасяване: Част от главницата и част от лихвата, дължима за времето на ползване на заема, както и пропорционално разпределени части на други компоненти, в случаите когато има такива (като например такси и други);

(2) В случай на погасяване на „Кредит-балон“: Част от лихвата, дължима за времето на ползване на заема, както и пропорционално заплащане разпределени части на други компоненти, в случаите когато има такива (като например такси и други). При избор на този вариант за погасяване на заема, през последния месец на ползване на отпуснатата в заем сума, Заемополучателят заплаща главницата в пълен размер, както и лихвата за съответния месец. Погасителните вноски, описани в предходните т.1 и т.2 са платими ежемесечно на датите посочени в Погасителния план, който е неразделна част от Договора Microcredit.

15a. Заемополучателят се задължава да уведомява незабавно Микро Кредит за всяка промяна в обстоятелствата, предоставени при подаването на Искането за отпускане на заем, съответно подписването на Договора, включително, но не изчерпателно: данни по лична карта, съответно, да предостави нова валидна лична карта, информация относно промяна на гражданство, местоработата, телефонен номер, както и други обстоятелства, които биха причинили забавяне на плащане или биха могли да доведат до влошаване на финансовото състояние на Заемополучателя.

16. Заемополучателят може да изплаща Погасителните вноски чрез внасянето им в брой в офис на Микро Кредит, онлайн с карта, чрез виртуален ПОС терминал на следния адрес: microcredit.bg/pos, чрез плащане с QR код чрез Електронен портфейл или чрез банков превод, нареден от който и да е клон или офис на Банка ДСК ЕАД по някоя от следните банковата сметка на Микро Кредит, както следва: Банка: Юробанк България АД, IBAN: BG16BPBI79421024966109, BIC: BPBIBGSF; БАНКА ДСК ЕАД, IBAN: BG20STSA93000020459164, BIC: STSABGSF, УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, IBAN BG47UNCR70001523010289, BIC UNCRBGSF, в брой на каса на „Изипей“ АД, ЕИК 131344648 чрез посочване на КИН 4760331043. При изплащане на дължимите Погасителни вноски, Заемополучателят може да ползва клоновата мрежа на избрана от него друга банка или клоновата мрежа на Изипей. За банкови преводи или за преводи чрез Изипей се прилагат съответните такси, съгласно приложимата тарифа на избраната от Заемополучателя банка или платежна институция или по друг начин, ако е предвиден изрично в Договора за заем Microcredit.

17. Микро Кредит има право да променя посочената в чл. 16 банкова сметка, по която се превеждат Погасителните вноски, след изпращане на писмено уведомление до Заемополучателя, което влиза в сила считано от получаването му от Заемополучателя. Плащането на Погасителна вноска се счита за извършено при заверяване на банковата сметка на Микро Кредит със съответната сума.

17а. (1) За извършването на плащане (трансакция) на Погасителни вноски онлайн с карта, чрез виртуален ПОС терминал, Заемополучателят следва да достъпи следния линк на Интернет сайта на „Микро Кредит“ - microcredit.bg/pos, където да въведе номера на договора, по който желае да извърши плащане, единния си граждански номер (ЕГН), както и размера на сумата, с която желае да извърши погасяване на задължението/ята си. При съвпадение между номер на договор и ЕГН, потребителят ще бъде препратен към страница за плащане, където следва да се въведат данните от картата на Заемополучателя за извършване на плащането. (2) Погасителният ефект на извършеното плащането настъпва с успешното приключване на трансакцията, от който момент съответното задължение ще се счита погасено и Заемополучателят няма да има право неоснователно да оспорва извършената трансакция. При наличие на повече от едно задължение, произтичащо от един и същ договор за заем и/или договор за допълнителни услуги към този договор за заем в случаите, в които сумата не е достатъчна да погаси общия размер на задълженията, задълженията ще се погасяват, както следва: задължения по отпуснатия заем Microcredit (в последователност лихви, главница), след което задължения за допълнителни услуги, за всяка вноска по отделно. (3) Микро Кредит не носи отговорност, в случаите, в които Заемополучателя, в резултат на допусната грешка при въвеждане на номера на договора и ЕГН-то си, погаси чуждо задължение. В тези случаи лихва продължава да се начислява до пълното и точно погасяване на задължението от страна на Заемополучателя. В случай, че Заемополучатеят счита, че е изпълнил чуждо задължение, същият следва да изпрати писмено уведомление до Микро Кредит АД в този смисъл. Микро Кредит извършва независима проверка за всеки отделен такъв случай.

17б. (1) За извършването на плащане (трансакция) на Погасителни вноски онлайн чрез Електронен портфейл, Заемополучателят следва да достъпи следния линк на Интернет сайта на „Микро Кредит“ - microcredit.bg/pos, където да да въведе номера на договора, по който желае да извърши плащане, единния си граждански номер (ЕГН), както и размера на сумата, с която желае да извърши погасяване на задължението/ята си и да избере „Плащане с дигитален портфейл“. След натискане на бутона „Продължи към плащане“, в зависимост устройството, от което се осъществява достъпът, са възможни следните варианти: (i) В случай че достъпът се осъществява чрез мобилно устройство, Заемополучателят автоматично ще бъде препратен към използвания от него Електронен портфейл за оторизиране на плащането чрез въвеждане на ПИН код или полагане на пръстов отпечатък или лицево разпознаване. (ii) В случай че достъпът се осъществява чрез компютър, на екрана на Заемополучателят ще бъде генериран уникален за конкретния заемополучател и конкретното плащане QR- код, който QR код съдържа информация за Заемополучaтеля, в качеството му на платец, получателя на плащането, дължимата сума и основанието за нейното плащане. Заемополучателят следва да сканира QR кода с Мобилното приложение и да оторизира плащането чрез въвеждането на ПИН код или полагане на пръстов отпечатък или лицево разпознаване. (2) Погасителният ефект на извършеното плащането настъпва с успешното приключване на трансакцията, от който момент съответното задължение ще се счита погасено и Заемополучателят няма да има право неоснователно да оспорва извършената трансакция. При наличие на повече от едно задължение, произтичащо от един и същ договор за заем и/или договор за допълнителни услуги към този договор за заем в случаите, в които сумата не е достатъчна да погаси общия размер на задълженията, задълженията ще се погасяват, както следва: задължения по отпуснатия заем Microcredit (в последователност лихви, главница), след което задължения за допълнителни услуги, за всяка вноска по отделно. (3) Микро Кредит не носи отговорност, в случаите, в които Заемополучателят, в резултат на допусната грешка при въвеждане на номера на договора и ЕГН-то си, погаси чуждо задължение. В тези случаи лихва продължава да се начислява до пълното и точно погасяване на задължението от страна на Заемополучателя.Микро Кредит не носи отговорност в случай на допусната грешка от страна на Заемополучателя в размера на сумата, с която последният е погасил задължението/ята си. В случай че Заемополучателят счита, че е изпълнил чуждо задължение, както и че е извършил превод в по-голям размер от дължимия, същият следва да изпрати писмено уведомление до Микро Кредит АД в този смисъл. Микро Кредит извършва независима проверка за всеки отделен такъв случай.

18. При забава на дължима Погасителна вноска, за всеки календарен ден от забавата Заемополучателят дължи законната лихва за забава.

19. В случай, че размерът на предоставения заем е 400 (четиристотин) лева или тяхната равностойност в друга валута или по-голяма сума, Заемополучателят има право, без да посочва причина, да се откаже от сключения Договор Microcredit в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на неговото сключване. Правото на отказ се упражнява чрез писмено уведомление, изпратено от Заемополучателя на адреса на Микро Кредит, посочен в чл. 1.5 по-горе, преди изтичане на 14-дневния срок предвиден в настоящата разпоредба. Отказът влиза в сила и Договорът Microcredit се прекратява само при условие, че Заемополучателят върне в срока по чл. 20 по-долу дължимата от него сума в пълен размер. При упражнено право на отказ, съгласно този член, при закупена допълнителна услуга „Връщане в 30-дневен срок“ и/или допълнителна услуга Пакет „Комфорт“, Клиентът заплаща дължимите вноски за допълнителните услуги, съобразно тяхното използване, като не се начислява лихва в тази връзка. При невръщане на тази сума, Договорът Microcredit запазва действието си, а правото на Заемополучателя да се откаже от него се погасява.

20. При упражняване на правото му на отказ по предходната разпоредба, Заемополучателят е длъжен да върне на Микро Кредит сумата, посочена в клетка „Общ размер на заема“ от Договора Microcredit, заедно с лихва за периода от усвояване на средства по заема до връщане на главницата. Начисляваната лихва е в размера, посочен в Договора Microcredit. Срокът за връщане на горепосочените суми е 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на която Заемополучателят е изпратил писменото уведомление по чл. 19, изр. 2 по-горе.

21. Заемополучателят има право, във всеки един момент от действието на Договора Microcredit, да получи от Микро Кредит безвъзмездно при поискване извлечение по сметка под формата на погасителен план за извършените и предстоящите плащания, посочващ дължимите плащания, сроковете и условията за извършването на тези плащания; наред с горното, планът съдържа разбивка на всяка погасителна вноска, показваща погасяването на главницата, лихвата, изчислена на базата на лихвения процент, и когато е приложимо, допълнителните разходи.

22. Заемополучателят е уведомен и дава изричното си съгласие за това, че Микро Кредит може по всяко време да прехвърли както правата, така и задълженията си по Договор Microcredit на избрано от него трето лице, без да е нужно предварително да получи съгласието на Заемополучателя.

23. Заемополучателят има право по всяко време да погаси изцяло или частично задълженията си по Договор Microcredit, като има право на намаляване на общите разходи по заема, като това намаляване се отнася до лихвата и разходите за оставащата част от срока на договора.

24. Упражняване от Заемополучателя на правото му на предсрочно погасяване по чл. 23 не го освобождава от задължения за плащане на неустойки, такси и други санкционни плащания предвидени за неизпълнение на поети от него задължения по Договора Microcredit.

25. Правото за предсрочно погасяване по чл. 23 по-горе се упражнява от Заемополучателя чрез подаване на писмено заявление до Микро Кредит, с приложено към него копие от сключения Договор Microcredit, задълженията по който се погасяват предсрочно. В заявлението се посочва сумата, която Заемополучателят желае да погаси предсрочно и датата на която същата ще бъде платена. Въз основа на информацията в заявлението, Микро Кредит изчислява в 5-дневен срок от получаването му, и уведомява Заемополучателя относно: (i) размера на съответното намаляване на лихвата и на разходите, на които Заемополучателят има право; и (ii) размера на обезщетението за предсрочно погасяване, платимо от Заемополучателя.

26. Дължимото на Микро Кредит обезщетение по т. (ii) на предходната разпоредба за пряко свързаните с предсрочното погасяване разходи, се определя в размер на: (а) 1% (един процент) от предсрочно погасената сума по заема - когато оставащият период на Договора Microcredit е по-голям от 1 (една) година; и (б) 0,5% (нула цяло и пет процента) от предсрочно погасената сума по заема - когато оставащият период на Договора Microcredit е по-малък от 1 (една) година.

27. Микро Кредит може по изключение да търси и по-голямо обезщетение, ако докаже, че е претърпяло загуба от предсрочното погасяване на заема, превишаваща сумата по чл. 26.

28. Всякакви надплатени от Заемополучателя суми, надвишаващи размера на задължението му по Договора Microcredit, ще бъдат възстановявани след подаване на писмено искане от Заемополучателя, като разходите за това са за негова сметка. Възстановяването на суми става само по банков път, чрез превод по посочената в Договора Microcredit банкова сметка на Заемополучателя, без да се дължи лихва върху тях, тъй като Микро Кредит не извършва публично влогонабиране и платени от Заемополучателя суми в размери по-големи от дължимите не се считат за депозити.

29. Съобщения и изявления, отправени до Заемополучателя, се считат за получени и узнати от него, ако бъдат изпратени на който и да е от адресите, съответно изпратени по факс или на e-mail, или съобщени по телефон на номерата, посочени в Договора Microcredit. Заемополучателят уведомява незабавно в писмен вид Микро Кредит за всякакви изменения в обстоятелствата и данните, които е декларирал при сключването на Договора Microcredit, в т.ч. за промяна в: постоянния или настоящия му адрес; телефонните номера за връзка; местоработата; трудовия договор; семейното положение и пр. Всички извлечения, уведомления, покани и всякакви други документи, изпратени от Микро Кредит на последно декларирания от Заемополучателя адрес, се считат за валидно получени от последния, дори когато този адрес е променен и отразен в публичен регистър, но Заемополучателят не е уведомил нарочно и надлежно Микро Кредит за новия си адрес.

VII. ДЕКЛАРАЦИИ, СЪГЛАСИЯ И УДОСТОВЕРЯВАНИЯ

30. С подписа си в поле („Удостоверения и съгласия на Заемополучателя“) на Искането за Microcredit, Заемополучателят потвърждава, че: (i) предварително и безвъзмездно му е бил представен стандартен европейски формуляр с необходимата преддоговорна информация относно Договора Microcredit и настоящите Общи условия; (ii) е получил копиe, прочел е внимателно, разбира и приема клаузите на Договора Microcredit и настоящите Общи условия; (iii) е запознат, че с подписването на Договора Microcredit встъпва в договорна обвързаност при условията Microcredit, описани в него и в настоящите Общи условия; (iv) е съгласен да бъде обвързан от разпоредбите на Договора за Microcredit и настоящите Общи условия в случай, че му бъде предоставен заем; (v) дава изричното си съгласие Микро Кредит да проверява по всяко време, както преди предоставянето на заема, така и до пълното му погасяване, по начин, по който намери за подходящ, верността на всички обстоятелства и данни, декларирани от него; (vi) в поле („Параметри на желания заем“) в Искането за Microcredit е изложил желаните от него параметри на заема, които могат да не бъдат потвърдени или да бъдат изменени от Микро Кредит при одобряване на заема, в зависимост от преценката за кредитоспособността на Заемополучателя.

31. При неизпълнение на едно или повече задължения по Договор Microcredit, Микро Кредит да предприеме няколко или всички от изброените по-долу мерки, но без да се ограничава само до тях: (i) да уведоми за неизпълнението на Заемополучателя всички търговски партньори, банки и други финансови институции, което ще доведе до спадане на кредитния рейтинг на Заемополучателя; (ii) да включи Заемополучателя в съответни списъци и база - данни за ненадеждни и некоректни контрагенти; (iii) да подаде информация за неизпълнението на Заемополучателя до лица и организации, в които последният е нает по трудови или граждански договори; (iv) да предприеме съответните процесуални действия по принудително събиране на вземанията си от Заемополучателя по реда на ГПК, като деловодните разноски (включително адвокатски хонорари) направени от Микро Кредит са за сметка на Заемополучателя.

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

32. Разпоредбите на този раздел се отнасят до Заемоискателя, съответно Заемополучателя.

33. Предоставената от Заемополучателя информация съдържа лични данни за физическа и икономическа идентичност, социална, семейна идентичност, както и лични данни, които се отнасят до здравето на Заемополучателя, които са необходими за оценка на кредитоспособността на Заемополучателя, за разглеждане на подаденото Искане за заем Microcredit, както и за сключване на Договор за заем Microcredit. Наличието на тези данни е необходима предпоставка, за да бъде разгледано Искането за заем Microcredit и сключен Договор за заем Microcredit. Предоставянето или отказът за предоставяне на тази информация е право на Заемополучателя. С полагане на подписа си в съответното поле на Искането на заем, Заемополучателят потвърждава, че: (i) е предоставил информацията коректно и доброволно и с цел да удостовери определени факти и обстоятелства, които да окажат влияние върху вземането на решение от страна на Заемодателя да предостави на Заемополучателя Заем при изложените в този документ условия; (ii) съдържащата се в него информация е била внимателно прочетена и че тя е отразена в документа в съответствие с изложеното, без да е била изменяна по какъвто и да е начин, и че е пълна и точна във всяко отношение и отразява действителните факти и обстоятелства към момента на подписване на Договора за заем Microcredit. В случай, че горните декларации се окажат неверни, Заемополучателят носи пълна преддоговорна отговорност за вреди и подлежи на всички санкции и други неблагоприятни последици, предвидени в българското законодателство.

34. Заемополучателят има право на достъп до своите лични данни, съхранявани от Заемодателя, както и право да иска тяхното изменение, актуализация, заличаване, коригиране или блокиране, ако обработването не отговаря на изискванията на действащото законодателство. Заемополучателят има право да поиска от Заемодателя да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с предходното изречение, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия. Заемополучателят има право да възрази пред Заемодателя срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това. Когато възражението е основателно, личните данни на Заемополучателя няма повече да бъдат обработвани. Заемополучателят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от негово име за целите на директния маркетинг, като могат да възразят срещу такова разкриване или използване. Правата по настоящата разпоредба се упражняват на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №137, ет. 3 и на имейл адрес: [email protected].

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР MICROCREDIT

35. Микро Кредит има право да развали Договора Microcredit с писмено уведомление, без да дава допълнителен срок за изпълнение, в случай, че Микро Кредит установи, че предоставената от страна на Заемополучателя информация е невярна, непълна или неточна и не отразява действителното фактическо положение.

35a. Микро Кредит има право да прекрати едностранно Договора, в случай на неизпълнение от страна на Заемополучателя на задължение по Договора, както и на задължение по тези Общи условия, включително, но не само, отнасящи се до неинформиране или отказ за съдействие на дружеството за информиране на същото, относно промяна по предоставените обстоятелства при подаване на Искането за отпускане на Заем, съответно подписване на Договора, описани по-конкретно в чл. 15a и чл. 35 на настоящите Общи условия.

36. Договорът Microcredit се прекратява автоматично при неплащане от Заемополучателя на две месечни вноски и считано от падежната дата на втората непогасена вноска.

37. Договорът Microcredit се прекратява автоматично при предсрочно изпълнение на задълженията от Заемополучателя, съгласно чл. 23 по-горе.

38. При предсрочно прекратяване от Микро Кредит на Договора Microcredit по чл. 36 и чл. 37 по-горе, всички вземания на Микро Кредит по него, както и по всички неизплатени до съответния момент от Заемополучателя заеми, предоставени му от Микро Кредит, стават незабавно и автоматично предсрочно изискуеми в целия им размер, включително неплатените до съответния момент Погасителни вноски, ведно с дължимите неустойки или законова лихва за забава, включително оставащите за плащане вноски до края на срока на съответния договор, както и погасителни вноски за ползвани допълнителни услуги (в случай, че има такива). Микро Кредит не е длъжно да информира изрично Заемополучателя за настъпилата предсрочна изискуемост на задълженията на последния и има право да предприеме незабавно действия по досъдебно и съдебно събиране на вземанията.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

39. Микро Кредит предоставя допълнителни услуги към подписан договор за заем Microcredit, чиито вид и цена са подробно описани в „Тарифа за допълнителни услуги“ (Тарифата), представляваща неразделна част към Договора Microcredit, след заявка в офис на Микро Кредит или чрез обаждане на националния телефонен номер. По желание на Заемополучателя, последният може да ползва и пакет от допълнителни услуги „Комфорт“ или пакет „Комфорт“ и самостоятелна допълнителна услуга „Връщане в 30-дневен срок“. Допълнителните услуги се предоставят на Заемополучателя при изразено негово писмено искане, с попълване на формуляр Искане за допълнителни услуги и след сключване на Договор за допълнителни услуги. Ползването на допълнителни услуги не са задължителна предпоставка за отпускане на заем Microcredit. При ползване на допълнителни услуги, направените от Заемополучателя плащания към Микро Кредит ще погасяват първо дължими суми по отпуснатия заем Microcredit и след това дължими суми за допълнителни услуги, за всяка вноска поотделно. При предсрочно прекратяване на Договора Microcredit съгласно чл. 36, 37 и чл. 23 по-горе, Микро Кредит има право да задържи всички платени от Заемополучателя вноски за допълнителни услуги, до момента на неговото прекратяване, а при предсрочно прекратяване съгласно чл. 36 – има право и да получи от Заемополучателя пълния размер на всички оставащи вноски до изтичане на срока за изплащане на вноски за допълнителни услуги. Пълният размер на вноските за допълнителни услуги следва да бъде изплатен от Заемополучателя заедно със сумата на погасителните вноски, произтичащи от Договора за заем Microcredit.

40. Предоставеният от Микро Кредит заем може да бъде усвоен от Заемополучателя чрез платежна карта, издадена от дружество „Пейнетикс“ АД, ЕИК 131574695, последното притежаващо лиценз за дружество за електронни пари № БНБ-50966/30.05.2016 г., издаден от БНБ. Условията за издаване и ползване на платежната карта, както и всички дължими такси и комисионни в тази връзка, са посочени изчерпателно в сключения между Заемополучателя и „Пейнетикс“ АД Рамков договор за издаване и ползване на предплатена карта „MasterCard“, Общите условия към рамковия договор и тарифата, приета и приложима от „Пейнетикс“ АД. По изрично нареждане на Заемополучателя, Микро Кредит, в качеството му на представител на „Пейнетикс“ АД, регистриран към БНБ, може да преведе от името и за сметка на Заемополучателя сумата по отпуснатия заем директно по сметка на „Пейнетикс“ АД, с цел издаване на електронни пари и зареждане на платежната карта с издадените за сметка на заемната сума електронни пари. Усвояването на заема чрез платежна карта не е задължителна предпоставка за отпускане на заем Microcredit.

41. Заемополучателят може да сезира помирителните комисии, създадени по реда на чл. 182 – чл. 184 от Закона за защита на потребителите, когато счита, че са нарушени неговите права и законни интереси. Адресът на Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на финансовите услуги, включително и при предоставянето на финансови услуги от разстояние, свързани с предоставяне на потребителски и ипотечни кредити: гр. София, ПК 1000, ул. „Врабча” № 1, ет. 3, 4 и 5, тел. 02/933 0565, факс 02/9884218, интернет страница: kzp.bg, e-mail: [email protected]. Споровете между страните във връзка и по повод изпълнението на Договора Microcredit ще бъдат решавани чрез преговори и по пътя на взаимното съгласие, а в случай, че такова не бъде постигнато, ще се отнасят за разрешаване от компетентния съд. Това не ограничава правото на Заемополучателя да се обърне към всеки държавен или съдебен орган за защита на правата му, произтичащи от договора или от закона. Контролен орган по спазване на изискванията на ЗПК и ЗЗП: Комисията за защита на потребителите. Адресът на Комисията за защита на потребителите е: гр. София, ПК 1000, ул. „Врабча” № 1, ет. 3, 4 и 5, тел. 02/933 0565, факс 02/9884218.

42. Микро Кредит е длъжно да се произнесе и да уведоми писмено Заемополучателя за решението си по всяко постъпило възражение във връзка с потребителски заем в срок от 30 дни от получаването му.

43. Договорът Microcredit може да бъде изменян и/или допълван само при наличие на изрично съгласие на страните по него, изразено в писмен вид, освен при изменения на приложимия лихвен процент, каквито Микро Кредит, ако реши, може да извършва едностранно чрез писмено уведомление до Заемополучателя.