Използваме „бисквитки“ и други технологии, за да Ви помогнем да управлявате работата на сайта, да анализираме употребата Ви и да Ви предоставяме най-добрите предложения. Като продължавате да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Научете повече тук
Разбрах
×

Оферти

Промоция за кредити от 500, 700 и 1000 лева с 15% отстъпка от допълнителната услуга | Микро Кредит

Вземи кредит в офис 15% отстъпка

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯ

I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1. Организатор на Промоцията е „Микро Кредит” АД, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 202073629 /Дружеството/ и със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 137, ет. 3.

2. Дружеството е финансова институция, регистрирана към БНБ, съгласно Заповед № БНБ-76513/14.08.2015 г.

II. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

3. Промоцията се организира за продукт “Microcredit”. Всеки клиент, сключил договор за заем (при условията на т. 4) в периода на Промоцията и отговарящ на условията предвидени тук, ще има право да ползва преференциалнa отстъпкa от цената на пакет от допълнителни услуги „Комфорт“, предлаган към сключен договор за заем „Microcredit”.

3.1 Отстъпката е в размер на 15% от стандартната цена на пакета от допълнителни услуги „Комфорт“, определена съгласно Тарифата за пакети от допълнителни услуги на Дружеството към заем Microcredit („Тарифа/та“). Отстъпката се прилага независимо от това, дали клиентът отговаря на условията за Специална отстъпка, предвидени в Тарифата.

3.2 Промоцията не може да бъде комбинирана с други видове отстъпки, предлагани от Дружеството.

4. Договорът за заем „Microcredit” трябва да е сключен за сума от 500 лв., 700 лв. или 1000 лв.

III. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5. Периодът, в който потребител, изпълнил условията за участие ще може да се възползва от Промоцията, започва на 20.08.2019 г. и ще продължи до 18.09.2019 г., включително, освен ако не са налице промени, съгласно т. 12 и т. 13 тук по-долу. Това е последният ден, в който клиенти могат да се възползват от Промоцията и е обвързващ за Дружеството.

IV. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

6. Промоцията се провежда на територията на Република България.

V. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

7. В промоцията могат да участват всички лица на възраст над 18 години, сключили договор за заем Microcredit при условията, посочени в т. 4 и т. 5.

8. ИЗКЛЮЧЕНИЯ от условията по т. 7: Съгласно т. 10 тук по-долу.

9. Повече информация по отношение на продуктите на Дружеството може да бъде намерена на електронна страница: www.microcredit.bg или на място в oфисите на Дружеството, намиращи се на територията на Република България, както и при обаждане на телефон 0700 14 200 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване).

VI. НАРУШЕНИЯ.

10. Дружеството има право да лиши клиент от правото да се възползва от промоцията, в случай, че установи нарушение на което и да било от настоящите условия или при предоставяне на неверни данни при сключване на договор за заем и/или договор за допълнителни услуги.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

11. Промоцията се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и приложимото европейско законодателство. За целите на настоящата промоция Дружеството не събира и не обработва лични данни. Всички лични данни, които се предоставят от потребителите на Дружеството са във връзка със сключване на договор за заем Microcredit, съгласно Общите условия към, Договор за заем Microcredit на Дружеството.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

12. Дружеството има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, уведомявайки за това своите клиенти чрез публикуване на съобщение на видно място на интернет страницата на Дружеството, в случай че настъпят независещи от Дружеството обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Дружеството.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

13. Дружеството си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата Промоция, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички клиенти чрез обявяването им на интернет страницата на Дружеството и предоставяне на информация в офисите на Дружеството.

14. Всеки участник в промоцията може да отиде на място във всеки един от офисите на Организатора, намиращи се на територията на Република България или да позвъни на номер 0700 14 200 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където ще получи необходимата му допълнителна информация, свързана с промоцията.

15. Спорове: всеки евентуален спор между Дружеството и участниците в Промоцията се решава по взаимна уговорка. Във всеки един момент заемател, участник в промоцията, има право да подаде сигнал или жалба до адреса на управление на „Микро Кредит“ АД, посочен в т. 1 по-горе, в случай, че счита че правата му по настоящата промоция са нарушени и/или до Комисията за защита на потребителите. Адресът на централен офис на Комисията е пл. ”Славейков” №4А, ет.3,4 и 6 и електронна страница: www.kzp.bg. Заемополучателят може да сезира помирителните комисии, създадени по реда на чл. 182 – чл. 184 от Закона за защита на потребителите, когато счита, че са нарушени неговите права и законни интереси. Адресът на Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на финансовите услуги, включително и при предоставянето на финансови услуги от разстояние, свързани с предоставяне на потребителски и ипотечни кредити: гр. София, ПК 1000, пл. „Славейков” № 4А, тел. 02/9330 603, интернет страница: www.kzp.bg, e-mail: [email protected]

16. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на промоцията на интернет страницата на Дружеството на адрес www.microcredit.bg, както и в офисите на Дружеството в страната, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.

Вземи сега