Използваме „бисквитки“ и други технологии, за да Ви помогнем да управлявате работата на сайта, да анализираме употребата Ви и да Ви предоставяме най-добрите предложения. Като продължавате да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Научете повече тук
Разбрах
×

Оферти

Кредит в офис до 500 лева с 0% лихва  | Микро Кредит

Промоция за кредити до 500 лева с 0% лихва до 30 дни

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯ

I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1. Организатор на Промоцията е „Микро Кредит” АД, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 202073629 /Дружеството/ и със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 137, ет. 3.

2. Дружеството е финансова институция, регистрирана към БНБ, съгласно Заповед № БНБ-76513/14.08.2015 г.

II. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

3. Промоцията се организира за продукт “Microcredit” в офис.

3.1. Всеки клиент, сключил договор за заем за сума до 500 лв. в периода на Промоцията и отговарящ на условията, предвидени тук, ще има право да ползва безлихвен заем с ГПР 0% и фиксиран ГЛП 0% при връщане на заетата сума до 30 дни от датата на сключване на договора.

3.2. Промоцията е валидна единствено при закупуване на пакет от допълнителни услуги „Комфорт“ заедно с допълнителна услуга „Връщане в 30-дневен срок“.

3.3 Промоцията включва: • преференциална цена на самостоятелна допълнителна услуга „Връщане в 30-дневен срок“ – 0 лв. Клиентите заплащат цената за пакета от допълнителни услуги „Комфорт“ само в случай, че не се възползват от правото, което самостоятелната допълнителна услуга „Връщане в 30-дневен срок“ им предоставя, а именно - да погасят задължението по договора за заем в рамките на 30 дни от неговото сключване. В случай, че задължението по договора за заем бъде изцяло погасено в посочения 30-дневен срок, цена за пакета „Комфорт“ не се дължи.

III. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

4. Периодът, в който потребител, изпълнил условията за участие, ще може да се възползва от Промоцията, започва на 15.06.2020 г. и ще продължи до 14.07.2020 г. включително, освен ако не са налице промени, съгласно т. 11 и/или т. 12 тук по-долу. След изтичане на този срок, Дружеството не е обвързано с промоционалните условия, посочени тук.

IV. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

5. Промоцията се провежда на територията на Република България.

V. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

6. Право на участие в промоцията имат клиенти на Дружеството, отговарящи на условията за сключване на договор за заем с „Микро Кредит“ АД, с официален доход, добра кредитна история и съгласно кредитната политика на Дружеството.

7. ИЗКЛЮЧЕНИЯ от условията по т. 6: Съгласно т. 9 тук по-долу.

8. Повече информация по отношение на продуктите на Дружеството може да бъде намерена на електронна страница: www.microcredit.bg или и при обаждане на телефон 0700 14 200 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване).

VI. ИЗКЛЮЧЕНИЯ. НАРУШЕНИЯ

9. Дружеството има право да лиши клиент от правото да се възползва от промоцията, в случай, че установи нарушение на което и да било от настоящите условия, условията по договора за заем или при предоставяне на неверни данни при сключване на договор за заем.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

10. Промоцията се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и приложимото европейско законодателство.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

11. Дружеството има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, уведомявайки за това своите клиенти чрез публикуване на съобщение на видно място на интернет страницата на Дружеството, в случай че настъпят независещи от Дружеството обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

12. Дружеството си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата Промоция, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички клиенти чрез обявяването им на интернет страницата на Дружеството и предоставяне на информация в офисите на Дружеството.

13. Всеки участник в промоцията може да получи допълнителна информация относно промоцията на сайта на дружеството www.microcredit.bg или на телефон 0700 14 200.

14. Спорове: всеки евентуален спор между Дружеството и участниците в Промоцията се решава по взаимна уговорка. Във всеки един момент заемател, участник в промоцията, има право да подаде сигнал или жалба до адреса на управление на „Микро Кредит“ АД, посочен в т. 1 по-горе, в случай, че счита че правата му по настоящата промоция са нарушени и/или до Комисията за защита на потребителите. Адресът на централен офис на Комисията е пл. ”Славейков” № 4А, ет. 3, 4 и 6 и електронна страница: www.kzp.bg.

15. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на промоцията на интернет страницата на Дружеството на адрес www.microcredit.bg, където всеки заинтересован може да се запознае с тях или да постави въпросите си.

Вземи сега