Използваме „бисквитки“ и други технологии, за да Ви помогнем да управлявате работата на сайта, да анализираме употребата Ви и да Ви предоставяме най-добрите предложения. Като продължавате да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Научете повече тук
Разбрах
×

Оферти

15% отстъпка от кредит в офис Microcredit за членове на А1 клуб  | Микро Кредит

Специална оферта от Microcredit за членове на А1 клуб

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯ

I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1. Организатор на Промоцията е „Микро Кредит” АД, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 202073629 /наричано по-долу за краткост “Дружеството“/ и със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 137, ет. 3.; Дружеството е финансова институция, регистрирана към БНБ, съгласно Заповед № БНБ-76513/14.08.2015 г.;

2. Промоцията се организира съвместно с „А1 България“ ЕАД, ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кукуш“ 1, п.к. 1309 (наричано по-долу за краткост „А1“)

II. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

3. Промоцията се отнася за продукт “Microcredit” и се организира за клиенти на Дружеството, които са членове на лоялната програма на А1 – „А1 клуб“ с постоянен адрес в един от следните градове: София, Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград или Перник.

3.1. Всеки клиент, отговарящ на условията, посочени тук и сключил договор за заем в някой от офисите на Дружеството в страната в периода на Промоцията ще има право да ползва преференциална отстъпкаa от цената на пакет от допълнителни услуги „Комфорт“1 , предлаган към сключен договор за заем „Microcredit”.

3.2 Отстъпката е в размер на 15% от стандартната цена на пакета от допълнителни услуги „Комфорт“, определена съгласно Тарифата за пакети от допълнителни услуги на Дружеството („Тарифа/та“). Отстъпката се прилага независимо от това, дали клиентът отговаря на условията за Специална отстъпка, предвидени в Тарифата.

3.3 Промоцията е валидна единствено при закупуване на пакет от допълнителни услуги „Комфорт“, но не и при закупуване на пакет от допълнителни услуги „Комфорт“ заедно с допълнителна услуга „връщане в 30-дневен срок“. Промоцията не може да бъде комбинирана с други видове отстъпки, предлагани от Дружеството.

4. Членовете на „А1 клуб“ ще получат кратко текстово съобщение (SMS) със съдържание „А1bonusCredit”. За да се възползват от отстъпката, клиентите трябва да представят текста на съобщението на служителите на Дружеството в някой от офисите в страната. 4.1. Клиентите, които искат да се възползват от настоящата промоция, могат да заявят параметрите на желания от тях заем и на следния линк: https://microcredit.bg/kredit-v-ofis?_acid=A1_PROMO Подаденото заявление няма характер на искане за отпускане на заем и не създава задължения за Дружеството. За да бъде извършена преценка от страна на „Микро Кредит“ АД за отпускане на заем, потребителят трябва да подаде искане на място в някой от офисите на „Микро Кредит“ АД в страната и да изпълни изискванията на настоящите Условия.

III. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5. Периодът, в който потребител, изпълнил условията за участие ще може да се възползва от Промоцията, започва на 01.06.2020 г. и ще продължи до 30.06.2020 г., включително, освен ако не са налице промени, съгласно т. 12 и т. 13 тук по-долу. Това е последният ден, в който клиенти могат да се възползват от Промоцията и е обвързващ за Дружеството.

IV. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

6. Промоцията се провежда на територията на Република България. V. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

7. В промоцията могат да участват всички лица на възраст над 18 години, сключили договор за заем Microcredit при условията предвидени тук, които са членове на „А1 клуб“ и са представили при кандидатстване полученото от тях кратко текстово съобщение, съдържащо текст “A1bonusCredit”.

7.1. При разглеждане на искане за сключване на договор за заем „Microcredit”, Дружеството прилага всички методи за оценяване на кредитоспособността на кандидатстващите лица, съгласно политиката на „Микро Кредит“ АД за оценка на кредитоспособността и в съответствията на българското законодателство.

8. ИЗКЛЮЧЕНИЯ от условията по т. 7: Съгласно т. 10 тук по-долу.

9. Повече информация по отношение на продуктите на Дружеството може да бъде намерена на електронна страница: www.microcredit.bg или на място в oфисите на Дружеството, намиращи се на територията на Република България, както и при обаждане на телефон 0700 14 200 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване).

VI. НАРУШЕНИЯ.

10. Дружеството има право да лиши клиент от правото да се възползва от промоцията, в случай, че установи нарушение на което и да било от настоящите условия или при предоставяне на неверни данни при сключване на договор за заем и/или договор за допълнителни услуги.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

11. Промоцията се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и приложимото европейско законодателство. За целите на настоящата промоция Дружеството не събира и не обработва лични данни. Всички лични данни, които се предоставят от потребителите на Дружеството са във връзка със сключване на договор за заем Microcredit, съгласно Общите условия към, Договор за заем Microcredit на Дружеството.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

12. Дружеството има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, уведомявайки за това своите клиенти чрез публикуване на съобщение на видно място на интернет страницата на Дружеството, в случай че настъпят независещи от Дружеството обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Дружеството.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

13. Дружеството си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата Промоция, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички клиенти чрез обявяването им на интернет страницата на Дружеството и предоставяне на информация в офисите на Дружеството.

14. Всеки участник в промоцията може да отиде на място във всеки един от офисите на Организатора, намиращи се на територията на Република България или да позвъни на номер 0700 14 200 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където ще получи необходимата му допълнителна информация, свързана с промоцията.

15. Спорове: всеки евентуален спор между Дружеството и участниците в Промоцията се решава по взаимна уговорка. Във всеки един момент заемател, участник в промоцията, има право да подаде сигнал или жалба до адреса на управление на „Микро Кредит“ АД, посочен в т. 1 по-горе, в случай, че счита че правата му по настоящата промоция са нарушени и/или до Комисията за защита на потребителите. Адресът на централен офис на Комисията е пл. ”Славейков” №4А, ет.3,4 и 6 и електронна страница: www.kzp.bg. Заемополучателят може да сезира помирителните комисии, създадени по реда на чл. 182 – чл. 184 от Закона за защита на потребителите, когато счита, че са нарушени неговите права и законни интереси. Адресът на Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на финансовите услуги, включително и при предоставянето на финансови услуги от разстояние, свързани с предоставяне на потребителски и ипотечни кредити: гр. София, ПК 1000, пл. „Славейков” № 4А, тел. 02/9330 603, интернет страница: www.kzp.bg, e-mail: [email protected]

16. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на промоцията на интернет страницата на Дружеството на адрес www.microcredit.bg, както и в офисите на Дружеството в страната, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.

_____________________________________

Пакетът от допълнителни услуги „Комфорт“ включва следните услуги:

1. Посещение вкъщи или на удобно място за събиране на вноска - услугата се предоставя за срока на договора от представител на „Микро Кредит” АД, в рамките на населеното място, където е местоживеенето на Клиента;

2. Безплатно внасяне на вноските от името и за сметка на Клиента по банковата сметка на „Микро Кредит” АД - услугата представлява внасяне на каса в банката на вноски от името и за сметка на Клиента, събрани предварително от представител на „Микро кредит” АД и се предоставя в рамките на работното време и след предварителна уговорка с Клиента;

3. Безплатно внасяне на вноска директно в офис на „Микро Кредит” АД - услугата представлява приемане на плащането на каса, което се обработва от служител в офис на  „Микро Кредит” АД и след предварителна уговорка между Клиента и представител на „Микро Кредит” АД;

  4. Безплатно плащане на вноски онлайн чрез виртуален ПОС терминал – услугата представлява възможност за     онлайн плащане на задължения по договори чрез виртуален ПОС терминал, достъпен на следния линк: https://microcredit.bg/pos , без да се удържа такса за извършената трансакция;

5. Безплатно предоговаряне и разсрочване на заема - услугата представлява предоговаряне на сроковете за изплащане на вноските или друга промяна по условията за изплащане на заема, като тя се предоставя след получаване на писмено искане за нея от Клиента и само ако той не е закъснял с някоя от вноските по заема или по Договора за допълнителни услуги с повече от 30 дни;

6. Разглеждане до минути - кандидатстването за заем на Клиента се разглежда в срок до 120 (сто и двадесет минути) от получаване на искане за заем и преди останалите предходно получени форми за кандидатстване от други клиенти на „Микро Кредит“ АД, с изключение на такива, които са заявили същата услуга, и след като Клиентът е предоставил всички необходими данни/документи за одобрение и е установен контакт по телефона с Клиента и/или с предоставените лица за контакт и/или работодател. За Клиент с коректно изплатен Договор за заем в рамките на последните 6 месеца, „Микро Кредит” АД може да предложи и съкратена процедура по одобрение, която обаче не променя изискванията за одобрение към Клиента;

7. Преференциално обслужване - услугата включва персонално и експресно обслужване на Клиента (включително експресно издаване на документи, приемане на плащания и извършване на справки, свързани с погасяване на заема, и др.), преди всички други клиенти на „Микро Кредит” АД, с изключение на такива, заявили същата услуга;

8. Право за участие в специални промоции - Клиент, заявил тази услуга ще има право да бъде информиран и да участва във всяка промоционална кампания, провеждана от „Микро Кредит“ АД, както и право на допълнителни промоционални условия (включително допълнителни отстъпки от цени или облекчени условия), предвидени за отделни продукти и/или услуги на „Микро Кредит“ АД.

Вземи сега