Използваме „бисквитки“ и други технологии, за да Ви помогнем да управлявате работата на сайта, да анализираме употребата Ви и да Ви предоставяме най-добрите предложения. Като продължавате да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Научете повече тук
Разбрах
×

Декларация за обработване и съхранение на лични данни

Съгласие предоставените от мен лични данни да се използват за целите на обработка на заявката.

 1. С отбелязването на това поле в изпълнение на законовите изисквания (заложени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защита на личните данни („Регламент 2016/679“ и Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД“) ) за изрично, предварително, доброволно, конкретно и информирано съгласие за обработване на лични данни декларирам, че предоставям изричното си съгласие „Микро Кредит“ АД, регистрирано в Република България, ЕИК 202073629, със седалище и адрес на управление: гр. София, Район Младост, бул. Цариградско шосе 137, Ет. 3 („Кредитодателят/Дружеството“) в качеството му на администратор на лични данни, да обработва моите лични данни по всички допустими от приложимото законодателство начини, включително, но не само за целите на регистрация на моя профил в уеб-сайта на Кредитодателя microcredit.bg или credinet.bg, както и за съставяне на молба от страна на представител на Дружеството, при осъществяване на телефонен разговор.
 2. Декларирам, че съм запознат с категориите лични данни, които Дружеството ще обработва за мен с оглед регистриране на профил в уеб-сайта microcredit.bg или credinet.bg, а именно лични данни относно: Физическа идентичност: собстветно и фамилно име,адрес, и мобилен телефон.
 3. Давам изричното си съгласие личните ми данни, посочени по-горе в тази декларация, да бъдат обработвани от Дружеството в съответствие с член чл. 6 и чл. 13 от Регламент 2016/679 за следните цели: Обработка на заявка в уеб-сайта на Кредитодателя, както и Обработка на заявка по телефон.
 4. Запознат съм с правата ми по Регламент 2016/679 които мога да упражня по отношение на категориите лични данни, в това число бисквитки, обработвани от Кредитодателя, чрез изпращане на писмено заявление, подписано от мен, на адрес: гр. София, Район Младост, бул. Цариградско шосе 137, Ет. 3, имейл адрес: [email protected], а така именно:
  • Правото ми да възразя срещу обработването на личните ми данни или срещу предоставянето им на трети лица;
  • Правото ми да бъда уведомен/а, преди мои лични данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг на продуктите и кампаниите на Кредитодателя, както и да възразя срещу такова разкриване или използване;
  • Правото ми на достъп до личните ми данни и правото ми да заявя пред Кредитодателя заличаване, коригиране или блокиране на (част от) личните ми данни, съхранявани както на хартиен, така и на електронен носител;
  • Правото ми на преносимост на личните данни от Кредитодателя на друг администратор.
 5. Декларирам, че цялата предоставена от мен информация е пълна и вярна, както и че предоставям доброволно личните си данни и съм съгласен всички и всякакви мои лични данни да бъдат обработвани, съобразно предвиденото в настоящата декларация, за целите, изрично посочени в настоящата декларация.
 6. Декларирам, че съм запознат с правото ми на последващо оттегляне на съгласието, дадено по силата на настоящата декларация, чрез изпращане на писмено заявление, подписано от мен, на адрес: гр. София, Район Младост, бул. Цариградско шосе 137, Ет. 3, имейл адрес: [email protected].

Съгласие личните ми данни да се обработват с цел преценка на кредитоспособността ми и извършване на проверки в публични регистри или бази данни на основание чл. 16, ал. 1 от Закона за потребителския кредит.

 1. С отбелязването на това поле в изпълнение на законовите изисквания (заложени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защита на личните данни („Регламент 2016/679“ и Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД“) ) за изрично, предварително, доброволно, конкретно и информирано съгласие за обработване на лични данни декларирам, че предоставям изричното си съгласие „Микро Кредит“ АД, регистрирано в Република България, ЕИК 202073629, със седалище и адрес на управление: гр. София, Район Младост, бул. Цариградско шосе 137, Ет. 3 („Кредитодателят/Дружеството“), в качеството му на администратор на лични данни, да обработва моите лични данни по всички допустими от приложимото законодателство начини. Съгласието се отнася както за предоставените пряко от мен мои лични данни, включително и такива, продиктувани по телефон на служител на Дружеството, така и за такива, събрани и/или получени от Кредитодателя в изпълнение на законови задължения на Дружеството или от публично достъпни регистри с информация.
 2. Декларирам, че съм запознат с категориите лични данни, които Дружеството ще обработва за мен с оглед преценка на кредитоспособността ми, а именно лични данни относно:
  • Физическа идентичност: три имена, ЕГН, адрес (настоящ, постоянен и имейл адрес), данни по лична карта, месторождение, телефон, IP адрес, снимка;
  • Икономическа идентичност: номер на банкова сметка, имотно състояние, финансово състояние, кредитно минало и кредитоспособност, в това число, информация, предоставяна от Централния кредитен регистър (ЦКР) към Българската народна банка (БНБ), както и изрядност по отношение на кредитори, участие и/или притежаване на дялове или ценни книжа в дружества, начислен осигурителен доход, социално осигуряване;
  • Социална идентичност: произход, образование, трудова дейност и заетост, в това число, информация, предоставяна от държавни и общински органи, като например, но не само: Национална агенция за приходите (НАП), Национален осигурителен институт (НОИ), както и информация относно търговска дейност;
  • Семейна идентичност: семейно положение, родствени връзки;
  • Лични данни, отнасящи се до здравето;
 3. Давам изричното си съгласие личните ми данни, посочени по-горе в тази декларация, да бъдат обработвани от Дружеството в съответствие с чл. 6 и чл. 13 от Регламент 2016/679 за следните цели:Преценка на кредитоспособността ми с оглед предоставяне на паричен/и заем/и;
 4. Запознат съм с правата си по Регламент 2016/679, , които мога да упражня по отношение на категориите лични данни, обработвани от Дружеството, чрез изпращане на писмено заявление, подписано от мен, на адрес: гр. София, Район Младост, бул. Цариградско шосе 137, Ет. 3, имейл адрес: [email protected], а така именно:
  • Правото ми да възразя срещу обработването на личните ми данни или срещу предоставянето им на трети лица;
  • Правото ми да бъда уведомен/а, преди мои лични данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг на продуктите и кампаниите на Дружеството, както и да възразя срещу такова разкриване или използване;
  • Правото ми на достъп до личните ми данни и правото ми да заявя пред Дружеството заличаване, коригиране или блокиране на (част от) личните ми данни, съхранявани както на хартиен, така и на електронен носител;
  • Правото ми на преносимост на личните данни от Дружеството на друг администратор.
 5. Декларирам, че цялата предоставена от мен информация е пълна и вярна, както и че предоставям доброволно личните си данни и съм съгласен всички и всякакви мои лични данни да бъдат обработвани, съобразно предвиденото в настоящата декларация, за целите, изрично посочени в настоящата декларация, като съм запознат, че отказът ми за предоставяне на лични данни е основание за Дружеството да откаже да сключи договор с мен.
 6. Декларирам, че съм запознат с правото ми на последващо оттегляне на съгласието, дадено по силата на настоящата декларация, чрез изпращане на писмено заявление, подписано от мен, на адрес: гр. София, Район Младост, бул. Цариградско шосе 137, Ет. 3, имейл адрес: [email protected].

Съгласие за обработка на лични данни с цел извършване на проверки в публични регистри или бази данни:

 1. С отбелязването на това поле в изпълнение на законовите изисквания (заложени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защита на личните данни („Регламент 2016/679“ и Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД“)) за изрично, предварително, доброволно, конкретно и информирано съгласие за обработване на лични данни декларирам, че предоставям изричното си съгласие „Микро Кредит“ АД, регистрирано в Република България, ЕИК 202073629, със седалище и адрес на управление: гр. София, Район Младост, бул. Цариградско шосе 137, Ет. 3 („Кредитодателят/Дружеството“) в качеството му на администратор на лични данни, да обработва моите лични данни по всички допустими от приложимото законодателство начини. Съгласието се отнася както за предоставените пряко от мен мои лични данни, включително и такива, продиктуване по телефон на служител на Дружеството, така и за такива, събрани и/или получени от Кредитодателя в изпълнение на законови задължения на Дружеството или от публично достъпни регистри с информация на основание чл. 16, ал. 1 от Закона за потребителския кредит.
 2. Декларирам, че съм запознат с категориите лични данни, които Дружеството ще обработва за мен с оглед извършване на проверки в публични регистри или бази данни на основание чл. 16, ал. 1 от Закона за потребителския кредит, а именно лични данни относно:
  • Физическа идентичност: три имена, ЕГН, адрес (настоящ, постоянен и имейл адрес), данни по лична карта, месторождение, телефон, IP адрес, снимка;
  • Икономическа идентичност: номер на банкова сметка, имотно състояние, финансово състояние, кредитно минало и кредитоспособност, в това число, информация, предоставяна от Централния кредитен регистър (ЦКР) към Българската народна банка (БНБ), както и изрядност по отношение на кредитори, участие и/или притежаване на дялове или ценни книжа в дружества, начислен осигурителен доход, социално осигуряване;
  • Социална идентичност: произход, образование, трудова дейност и заетост, в това число, информация, предоставяна от държавни и общински органи, като например, но не само: Национална агенция за приходите (НАП), Национален осигурителен институт (НОИ), както и информация относно търговска дейност;
  • Семейна идентичност: семейно положение, родствени връзки;
  • Лични данни, отнасящи се до здравето;
 3. Давам изричното си съгласие личните ми данни, посочени по-горе в тази декларация, да бъдат обработвани от Дружеството в съответствие с член 6 и член 13 от Регламент 2016/679 за следните цели: Извършване на проверки в публични регистри или бази данни на основание чл. 16, ал. 1 от Закона за потребителския кредит с оглед предоставяне на паричен/и заем/и;
 4. Запознат съм с правата ми по Регламент 2016/679,, които мога да упражня по отношение на категориите лични данни, обработвани от Дружеството, чрез изпращане на писмено заявление, подписано от мен, на адрес: гр. София, Район Младост, бул. Цариградско шосе 137, Ет. 3, имейл адрес: [email protected], а така именно:
  • Правото ми да възразя срещу обработването на личните ми данни или срещу предоставянето им на трети лица;
  • Правото ми да бъда уведомен/а, преди мои лични данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг на продуктите и кампаниите на Дружеството, както и да възразя срещу такова разкриване или използване;
  • Правото ми на достъп до личните ми данни и правото ми да заявя пред Дружеството заличаване, коригиране или блокиране на (част от) личните ми данни, съхранявани както на хартиен, така и на електронен носител;
  • Правото ми на преносимост на личните данни от Дружеството на друг администратор.
 5. Декларирам, че цялата предоставена от мен информация е пълна и вярна, както и че предоставям доброволно личните си данни и съм съгласен всички и всякакви мои лични данни да бъдат обработвани, съобразно предвиденото в настоящата декларация, за целите, изрично посочени в настоящата декларация, като съм запознат, че отказът ми за предоставяне на лични данни е основание за Дружеството да откаже да сключи договор с мен.
 6. Декларирам, че съм запознат с правото ми на последващо оттегляне на съгласието, дадено по силата на настоящата декларация, чрез изпращане на писмено заявление, подписано от мен, на адрес: гр. София, Район Младост, бул. Цариградско шосе 137, Ет. 3, имейл адрес: [email protected].

Съгласие за предоставяне на данни на трети страни.

 1. С отбелязването на това поле в изпълнение на законовите изисквания (заложени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защита на личните данни („Регламент 2016/679“ и Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД“) ) за изрично, предварително, доброволно, конкретно и информирано съгласие за обработване на лични данни декларирам, че предоставям изричното си съгласие „Микро Кредит“ АД, регистрирано в Република България, ЕИК 202073629, със седалище и адрес на управление: гр. София, Район Младост, бул. Цариградско шосе 137, Ет. 3 („Кредитодателят/Дружеството“), в качеството му на администратор на лични данни, да обработва моите лични данни по всички допустими от приложимото законодателство начини, включително чрез предоставянето им на трети лица. Съгласието се отнася както за предоставените пряко от мен мои лични данни, включително и такива, продиктувани по телефон на служител на Дружеството, така и за такива, събрани и/или получени от Кредитодателя в изпълнение на законови задължения на Дружеството или от публично достъпни регистри с информация.
 2. Декларирам, че съм запознат с категориите лични данни, които Дружеството ще обработва за мен и ще предоставя на трети лица, а именно лични данни относно:
  • Физическа идентичност: три имена, ЕГН, адрес (настоящ, постоянен и имейл адрес), данни по лична карта, месторождение, телефон, IP адрес, снимка;
  • Икономическа идентичност: номер на банкова сметка, имотно състояние, финансово състояние, кредитно минало и кредитоспособност, в това число, информация, предоставяна от Централния кредитен регистър (ЦКР) към Българската народна банка (БНБ), както и изрядност по отношение на кредитори, участие и/или притежаване на дялове или ценни книжа в дружества, начислен осигурителен доход, социално осигуряване;
  • Социална идентичност: произход, образование, трудова дейност и заетост, в това число, информация, предоставяна от държавни и общински органи, като например, но не само: Национална агенция за приходите (НАП), Национален осигурителен институт (НОИ), както и информация относно търговска дейност;
  • Семейна идентичност: семейно положение, родствени връзки;
  • Лични данни, отнасящи се до здравето;
 3. Давам изричното си съгласие личните ми данни, посочени по-горе в тази декларация, да бъдат обработвани от Дружеството в съответствие с член 6 и член 13 от Регламент 2016/679, за следните цели:
  • За да Ви предоставим достъп до услугите, предлагани на нашата уеб-страница, като за целта Ви показваме съдържание, което е относимо, персонализирано и ограничено спрямо заложените от Вас критерии;
  • За оценка на кредитоспособността Ви с оглед предоставяне на паричен заем и свързани с това услуги;
  • За събиране на дългове;
  • За предотвратяване на изпирането на пари и измами;
  • За управление на съществуващи и бъдещи договорни отношения между Вас и Микро Кредит АД;
  • За регулярна проверка на пълнотата и верността на изискваната и предоставена информация;
  • За уведомяване на посочения от Вас телефонен номер или чрез други канали за комуникация за настъпили промени в кредитоспособността Ви за срока на предоставеното от Вас съгласие, в случай че не сте го оттеглили;
  • За предоставяне на данните от Микро Кредит АД на трети лица с цел създаване и поддържане на бази данни за кредитен рейтинг или за информационни цели, извършване на пазарни проучвания или на отчитането на степента на удовлетвореност на клиентите от качеството на предоставяните услуги и провежданата от Микро Кредит АД дейност;
  • При прехвърляне (цедиране) от Микро Кредит на негови вземания срещу Вас, произтичащи от сключен договор за заем; обработка за статистически цели;
  • За целите на управление на риска;
  • За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки;
  • За да Ви изпращаме информация, свързана със специални кампании и нови наши продукти и услуги.
 4. Давам изричното си съгласие личните ми данни да бъдат предоставяни за целите, посочени по-горе на трети лица – други администратори на лични данни в Република България в това число:
  • Служители и изпълнители на Микро Кредит;
  • „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД, ЕИК 203670940, „Агенция за контрол на просрочени задължения“ ООД, ЕИК 202527341 или други дружества за събиране на вземания, с които Микро Кредит АД е в договорни отношения;
  • „Пейнетикс“ АД, ЕИК 131574695, или други доставчици на платежни услуги, с които Микро Кредит АД е в договорни отношения;
  • ЗК УНИКА Живот АД, ЕИК 831626729, или други застрахователни дружества или регистрирани брокери, с които Микро Кредит АД е в договорни отношения;
  • ЦКР на БНБ;
  • НОИ;
  • НБД „Население” на ГД ГРАО при МРРБ;
  • Органите по приходите;
  • Централен регистър на длъжниците;
  • ДАНС;
  • Всякакви банки, финансови институции, лица от мрежата на ЕasyPay, агенции за кредитен рейтинг и партньори на Кредитора;
  • Компанията, която предоставя хостинг услуги, свързани с тази уеб-страница. трансферирани към: страни в ЕС/ЕИП, САЩ; трети страни.
 5. Запознат съм с правата ми по Регламент 2016/679, които мога да упражня по отношение на категориите лични данни, обработвани от Дружеството, чрез изпращане на писмено заявление, подписано от мен, на адрес: гр. София, Район Младост, бул. Цариградско шосе 137, Ет. 3, имейл адрес: [email protected], а така именно:
  • Правото ми да възразя срещу обработването на личните ми данни или срещу предоставянето им на трети лица;
  • Правото ми да бъда уведомен/а, преди мои лични данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг на продуктите и кампаниите на Дружеството, както и да възразя срещу такова разкриване или използване;
  • Правото ми на достъп до личните ми данни и правото ми да заявя пред Дружеството заличаване, коригиране или блокиране на (част от) личните ми данни, съхранявани както на хартиен, така и на електронен носител;
  • Правото ми на преносимост на личните данни от Дружеството на друг администратор.
 6. Декларирам, че цялата предоставена от мен информация е пълна и вярна, както и че предоставям доброволно личните си данни и съм съгласен всички и всякакви мои лични данни да бъдат обработвани, съобразно предвиденото в настоящата декларация, за целите, изрично посочени в настоящата декларация, като съм запознат, че отказът ми за предоставяне на лични данни е основание за Дружеството да откаже да сключи договор с мен.
 7. Декларирам, че съм запознат с правото ми на последващо оттегляне на съгласието, дадено по силата на настоящата декларация, чрез изпращане на писмено заявление, подписано от мен, на адрес: гр. София, Район Младост, бул. Цариградско шосе 137, Ет. 3, имейл адрес: [email protected].

Съгласие личните ми данни да бъдат използвани за директен маркетинг.

 1. С отбелязването на това поле в изпълнение на законовите изисквания (заложени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защита на личните данни („Регламент 2016/679“ и Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД“) ) за изрично, предварително, доброволно, конкретно и информирано съгласие за обработване на лични данни декларирам, че предоставям изричното си съгласие „Микро Кредит“ АД, регистрирано в Република България, ЕИК 202073629, със седалище и адрес на управление: гр. София, Район Младост, бул. Цариградско шосе 137, Ет. 3 („Кредитодателят/Дружеството“), в качеството му на администратор на лични данни, да обработва моите лични данни по всички допустими от приложимото законодателство начини, включително чрез осъществяване на връзка чрез предоставения от мен телефонен номер, имейл адрес и/или адрес за целите на директния маркетинг. Съгласието се отнася както за предоставените пряко от мен мои лични данни, включително и такива, продиктувани по телефон на служител на Дружеството, така и за такива, събрани и/или получени от Кредитодателя в изпълнение на законови задължения на Дружеството или от публично достъпни регистри с информация.
 2. Декларирам, че съм запознат с категориите лични данни, които Дружеството ще обработва за мен с оглед извършване на дейности, свързани с директен маркетинг и изпращане на рекламни съобщения, а именно лични данни относно: Физическа идентичност: три имена, ЕГН, адрес (настоящ, постоянен и имейл адрес), данни по лична карта, месторождение, телефон, IP адрес, снимка;
 3. Давам изричното си съгласие личните ми данни, посочени по-горе в тази декларация, да бъдат обработвани от Дружеството в съответствие с член 6 и чл. 13 от Регламент 2016/679 за следните цели: Директен маркетинг - съгласен съм да получавам рекламни материали, новини, бюлетини и друга подобна информация относно продукти и кампании на Кредитодателя, която да се изпраща на посочения от мен имейл адрес, физически адрес или да ми се съобщава на посочения от мен телефонен номер (чрез обаждане или SMS), чрез социалните мрежи.
 4. Запознат съм с правата ми Регламент 2016/679 , които мога да упражня по отношение на категориите лични данни, обработвани от Дружеството, чрез изпращане на писмено заявление, подписано от мен, на адрес: гр. София, Район Младост, бул. Цариградско шосе 137, Ет. 3, имейл адрес: [email protected], а така именно:
  • Правото ми да възразя срещу обработването на личните ми данни или срещу предоставянето им на трети лица;
  • Правото ми да бъда уведомен/а, преди мои лични данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг на продуктите и кампаниите на Дружеството, както и да възразя срещу такова разкриване или използване;
  • Правото ми на достъп до личните ми данни и правото ми да заявя пред Дружеството заличаване, коригиране или блокиране на (част от) личните ми данни, съхранявани както на хартиен, така и на електронен носител;
  • Правото ми на преносимост на личните данни от Дружеството на друг администратор.
 5. Декларирам, че цялата предоставена от мен информация е пълна и вярна, както и че предоставям доброволно личните си данни и съм съгласен всички и всякакви мои лични данни да бъдат обработвани, съобразно предвиденото в настоящата декларация, за целите, изрично посочени в настоящата декларация.
 6. Декларирам, че съм запознат с правото ми на последващо оттегляне на съгласието, дадено по силата на настоящата декларация, чрез изпращане на писмено заявление, подписано от мен, на адрес: гр. София, Район Младост, бул. Цариградско шосе 137, Ет. 3, имейл адрес: [email protected].

Съгласие личните ми данни да бъдат обработвани чрез автоматични средства с цел профилиране.

 1. С отбелязването на това поле в изпълнение на законовите изисквания (заложени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защита на личните данни („Регламент 2016/679“ и Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД“)) за изрично, предварително, доброволно, конкретно и информирано съгласие за обработване на лични данни декларирам, че предоставям изричното си съгласие „Микро Кредит“ АД, регистрирано в Република България, ЕИК 202073629, със седалище и адрес на управление: гр. София, Район Младост, бул. Цариградско шосе 137, Ет. 3 („Кредитодателят/Дружеството“), в качеството му на администратор на лични данни, да обработва моите лични данни по всички допустими от приложимото законодателство начини, включително чрез автоматични средства, като извършва профилиране в тази връзка. Съгласието се отнася както за предоставените пряко от мен мои лични данни, включително и такива, продиктувани по телефон на служител на Дружеството, така и за такива, събрани и/или получени от Кредитодателя в изпълнение на законови задължения на Дружеството или от публично достъпни регистри с информация.
 2. Декларирам, че съм запознат с категориите лични данни, които Дружеството ще обработва за мен с автоматични средства с оглед профилиране и последващо сключване на договори за предоставяне на паричен/и заем/и, а именно лични данни относно:
  • Физическа идентичност: три имена, ЕГН, адрес (настоящ, постоянен и имейл адрес), данни по лична карта, месторождение, телефон, IP адрес, снимка;
  • Икономическа идентичност: номер на банкова сметка, имотно състояние, финансово състояние, кредитно минало и кредитоспособност, изрядност по отношение на кредитори, участие и/или притежаване на дялове или ценни книжа в дружества, начислен осигурителен доход, социално осигуряване;
  • Социална идентичност: произход, образование, трудова дейност и заетост, търговска дейност;
  • Семейна идентичност: семейно положение, родствени връзки;
  • Лични данни, отнасящи се до здравето;
 3. Декларирам, че съм запознат с логиката на автоматичната обработка на предоставените от мен лични данни и извършваното профилиране, а именно: Обработването на лични данни от Кредитодателя, включващо „профилиране“, което се състои от всякакви форми на автоматизирано обработване на лични данни за оценка на личните аспекти, по-специално анализирането или прогнозирането на различни аспекти, имащи отношение към икономическото ми състояние, здравето, личните ми предпочитания или интереси, благонадеждността или поведението ми. Кредитодателят:
  • използва подходящи процедури за извършване на профилирането;
  • прилага съответните технически и организационни мерки, като гарантира, че факторите, които водят до неточности в личните данни, се коригират, а рискът от грешки е сведен до минимум;
  • защитава личните данни по начин, който отчита потенциалните заплахи за интересите и правата на субектите на данни и който не поражда, ефект на дискриминация за физическите лица въз основа на раса или етнически произход, политически възгледи, вероизповедание или убеждения, членство в синдикални организации, генетичен или здравен статус или сексуална ориентация или от който не произтичат мерки с такъв ефект.
 4. Декларирам, че съм запознат с правата си, конкретно свързани с автоматично обработване на предоставените от мен лични данни, а именно:
  • във всеки случай на автоматично обработване на предоставените от мен лични данни да заявя желанието си за включване на човешка намеса с оглед взимане на решение за предоставяне на паричен/и заем/и;
  • да изразя мнението си с оглед автоматично взетото решение на адрес гр. София, Район Младост, бул. Цариградско шосе 137, Ет. 3, имейл адрес:
  • да получа обяснение за автоматично взетото решение чрез изпращане на заявление на адрес гр. София, Район Младост, бул. Цариградско шосе 137, Ет. 3, имейл адрес: [email protected].
  • да обжалвам решението, взето чрез автоматични средства.
 5. Давам изричното си съгласие личните ми данни, посочени по-горе в тази декларация, да бъдат обработвани от Дружеството в съответствие с член 6 и член 13 от Регламент 2016/679 за следните цели:
  • Предоставяне на услуги по сключване на договор/и за паричен/и заем/и;
  • Изпращане на маркетингови съобщения.
 6. Запознат съм с правата ми Регламент 2016/679 , които мога да упражня по отношение на категориите лични данни, обработвани от Дружеството, чрез изпращане на писмено заявление, подписано от мен, на адрес: гр. София, Район Младост, бул. Цариградско шосе 137, Ет. 3, имейл адрес: [email protected], а така именно:
  • Правото ми да възразя срещу обработването на личните ми данни или срещу предоставянето им на трети лица;
  • Правото ми да бъда уведомен/а, преди мои лични данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг на продуктите и кампаниите на Дружеството, както и да възразя срещу такова разкриване или използване;
  • Правото ми на достъп до личните ми данни и правото ми да заявя пред Дружеството заличаване, коригиране или блокиране на (част от) личните ми данни, съхранявани както на хартиен, така и на електронен носител;
  • Правото ми на преносимост на личните данни от Дружеството на друг администратор.
 7. Декларирам, че цялата предоставена от мен информация е пълна и вярна, както и че предоставям доброволно личните си данни и съм съгласен всички и всякакви мои лични данни да бъдат обработвани, съобразно предвиденото в настоящата декларация, за целите, изрично посочени в настоящата декларация, като съм запознат, че отказът ми за предоставяне на лични данни е основание за Дружеството да откаже да сключи договор с мен.
 8. Декларирам, че съм запознат с правото ми на последващо оттегляне на съгласието, дадено по силата на настоящата декларация, чрез изпращане на писмено заявление, подписано от мен, на адрес: гр. София, Район Младост, бул. Цариградско шосе 137, Ет. 3, имейл адрес: [email protected].

Mолим да имате предвид, че в случай че не ни предоставите (оттеглите) съгласието си, ние няма да можем да обработваме Вашите лични данни и да Ви предоставяме услуги чрез уеб-сайт microcredit.bg или credinet.bg, по телефон, а също и услуги, отнасящи се до предоставяне на паричен/и заем/и и сключване на договори в тази връзка.

Валидността на предоставеното от Вас съгласие по силата на настоящата декларация е 5 (пет) години от датата на предоставянето му. В случай че кандидатствате за паричен заем след изтичането на тези пет години следва да обновите предоставените от Вас съгласия.