Използваме „бисквитки“ и други технологии, за да Ви помогнем да управлявате работата на сайта, да анализираме употребата Ви и да Ви предоставяме най-добрите предложения. Като продължавате да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Научете повече тук
Разбрах
×

Общи условия към договор за заем CrediTrade

Общи условия към договор за заем CrediTrade от дата 25.10.2018 г.

Чл. 1. Тези Общи условия към Договора за заем на търговци („Договор за заем“) уреждат реда и условията, при които „Микро Кредит” АД, ЕИК 202073629, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 137, ет. 3 (“Заемодател”), предоставя на лицe, коeто отговаря на неговите изисквания (“Заемополучател”), средства в български левове („Заем”), както и реда, сроковете и условията, при които Заемополучателят е длъжен да върне получените от Заемодателя суми, ведно с начислените надбавки, които са включени в дължимите погасителни вноски, съгласно Договора за заем.

Чл. 2. Условията на Договора за заем се съдържат в тези Общи условия („Общите условия”), във формуляр ”Искане за заем”, в сключения въз основа на одобрено Искане за заем Договор за заем, както и в погасителния план, представляващ неделима част от Договора за заем.

Чл. 3. (1) Заем, съгласно настоящите Общи условия се отпуска на следните лица: юридически лица (еднолични търговци, дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества, командитни дружества, командитни дружества с акции, събирателни дружества), регистрирани надлежно в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, както и лица, упражняващи свободни професии или занаятчийска дейност, съгласно §1, т. 28 и т. 29 от ДР на ЗДДФЛ и регистрирани като такива в съответните регистри. (2) Заем, съгласно настоящите Общи условия, може да бъде отпуснат за следните цели: - За покриване на оборотни нужди на дейността на Заемополучателя – текущи нужди от парични средства за финансиране на оперативни разходи; посрещане на извънредни нерегулярни нужди от оборотни средства; посрещане на краткосрочни нужди от оборотен капитал и пр.; - За инвестиционни цели – закупуване на оборудване; извършване на ремонт или преустрояване; разширение на дейността и пр. (3) Конкретната цел, за която е отпуснат заема, се посочва в съответното поле в Договора за заем. (4) Заемът се отпуска на Заемополучателя на базата на анализа на декларираните факти и обстоятелствата към момента на подаване на Искането за заем и приложените към него документи, съгласно изискванията на Заемодателя.

Чл. 4. В зависимост от резултатите от анализа на данните, Заемодателят може, по своя преценка, да изиска от Заемополучателя обезпечение, като например осигуряване на поръчител, който да участва като страна по Договора за заем и по ред на чл. 138-148 от ЗЗД и да отговаря солидарно със Заемополучателя за изпълнение на задълженията на последния за пълното и окончателно погасяване на Заема;

Чл. 5. Поръчителят може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице, което подлежи на предварително одобрение от Заемодателя, като към него се отнасят същите условия за одобрение както към Заемополучателя. Заемодателят си запазва правото да изисква допълнителни документи при одобряването на Поръчителя. Поръчителят предоставя информация и данни чрез попълване и подписване на формуляр „Потвърждение на Искане за заем“.

Чл. 6. В зависимост от резултатите от анализа на данните, предоставени от Заемополучателя и при поискване от Поръчителя, и след одобрение на Искането за заем, Заемодателят предоставя Заема, предмет на Договора за заем. Сумата по отпуснатия заем, се предоставя на Заемополучателя в брой, като в този случай последният се задължава да удостовери получаването й с подписа си в съответната графа в Договора за заем, или по посочена от Заемополучателя банкова сметка.

Чл. 7. Предоставянето на Заем съставлява изпълнението на задължението на Заемодателя да предостави на Заемополучателя Заема, предмет на Договора за заем и създава задължение за Заемополучателя да заплати на Заемодателя седмичните или месечните погасителни вноски, указани по размер, брой и падеж в приложения погасителен план към Договора за заем. Погасителните вноски по предходното изречение съставляват изплащане на главницата по Заема и посочената в Договора за заем договорна лихва.

Чл. 8. С полагането на подписа си върху Договора за заем, Заемополучателят потвърждава, че: (i) е бил надлежно уведомен за всички клаузи на Договора за заем; (ii) получил е екземпляр, прочел е внимателно, разбира и приема клаузите на Договора за заем и настоящите Общи условия, които са приложими към него; (iii) е запознат с обстоятелството, че подписването на Договора за заем води до неговото встъпване в договорна обвързаност при условията на Договора за заем и настоящите Общи условия, както и (iv) е съгласен да бъде обвързан с техните разпоредби в случай, че му бъде предоставен Заем, (v) му е била предоставена информация, позволяваща му да прецени доколко предлаганият договор за заем съответства на потребностите на развиваната от него дейност и финансово състояние, както и информация относно основните характеристики на предлагания продукт и въздействието, което може да окаже върху него, в това число последиците в случай на просрочени плащания от негова страна, (vi) че е уведомен и се съгласява да заплати такси и комисионни, съгласно „Тарифата за такси и комисионни“ на Заемодателя („Тарифата“), представляваща неразделна част от този Договор за заем.

Чл. 9. С полагането на подписа си в съответното поле в Искането за заем, а за Поръчителя с полагането на подписа си в Потвърждението на Искането за Заем, Заемополучателят и Поръчителят дават изричното си съгласие Заемодателят да проверява по всяко време, както преди отпускането на Заема, така и до пълното му погасяване, верността на всички обстоятелства и данни, декларирани от него в случаите, когато прецени това за необходимо, както и да изисква и получава всякакви документи във връзка с така извършваните проверки. С полагането на подписа си в Искането за заем Заемополучателят и Поръчителят изрично се съгласяват да оказват необходимото съдействие на Заемодателя за проверка и установяване на обстоятелствата и данните, декларирани от тях. Заемодателят може да предоставя при условията на конфиденциалност достъп до същата информация на свои служители или подизпълнители, доколкото това е необходимо за осъществяване на дейността му, или за проверка на пълнотата и верността на изискваната информация, както и на трети лица, оказващи съдействие за изпълнението на настоящия договор или които подпомагат дейността на Заемодателя.

Чл. 10. Предоставената от Заемополучателя, Солидарния длъжник и/или Поръчителя информация съдържа лични данни за физическа и икономическа идентичност, социална, семейна идентичност, както и лични данни, които се отнасят до здравето на Заемополучателя, Солидарния длъжник и/или Поръчителя, които са необходими за оценка на кредитоспособността на Заемополучателя и Поръчителя, и за разглеждане на подаденото Искане за Заем. Наличието на тези данни е необходима предпоставка, за да бъде разгледано Искането за Заем. Предоставянето или отказът за предоставяне на тази информация е право на Заемополучателя и Поръчителя. С подписване на Декларация-съгласие за обработване на лични данни,, Заемополучателят и Поръчителят потвърждават, че: (i) са предоставили информацията коректно и доброволно; (ii) съдържащата се в него информация е била внимателно прочетена и че тя е отразена в документа в съответствие с изложеното, без да е била изменяна по какъвто и да е начин, и че е пълна и точна във всяко отношение и отразява действителните факти и обстоятелства към момента на подписване на Договора за Заем. В случай, че горните декларации се окажат неверни, Заемополучателят и Поръчителят носят пълна преддоговорна отговорност за вреди и подлежат на всички санкции и други неблагоприятни последици, предвидени в българското законодателство.

Чл. 11. С подписа си в Искането за заем, а за Солидарния длъжник и/или Поръчителя с полагането на подписа си в Потвърждението на Искането за заем, Заемополучателят, Солидарният длъжник и/или Поръчителят: (i.) потвърждават, че внимателно са се запознали, разбират и приемат да бъдат договорно обвързани от настоящите Общи условия; (ii.) дават право, упълномощават, инструктират и възлагат на Заемодателя да извърши проверки, по своя преценка, с оглед установяване на всички обстоятелства от значение за тяхното кредитно минало и кредитоспособност, включително, но не само отнасящи се до имотното им състояние, семейно положение, изрядност по отношение на кредитори и др., като Заемодателят има право да получава всякакви документи във връзка с така посочените проверки. Проверките по предходното изречение се отнасят, но не се ограничават, до Централния кредитен регистър на БНБ, Националния осигурителен институт, Централен регистър на длъжниците, органите по приходите, всякакви банки, финансови институции, агенции за кредитен рейтинг и други независими лица, наличните в информационните им системи данни за доходите на Заемополучателя и/или Поръчителя и извършените данъчни и осигурителни плащания, начислен осигурителен доход, размер на направени вноски по фондове и всякакви други данни, които биха могли да имат значение за одобрението на Заемополучателя и/или Поръчителя. Също така, Заемополучателят и/или Поръчителят дават изричното си съгласие Заемодателят да изисква и да му бъдат предоставени данните, свързани с гражданското състояние на Заемополучателя и/или Поръчителя от информационната система на НБД „Население” на ГД ГРАО при МРРБ, като тези данни да бъдат обработвани съобразно разпоредбите на действащото законодателство; За изброените в този параграф цели Заемодателят има право да разкрива личните данни, отнасящи се до Заемополучателя и/или Поръчителя,. Заемодателят има право да използва тези лични данни за целите на вземането на решения за предоставяне на заеми и свързани с тях услуги на Заемополучателя, както и на членове на неговото домакинство, а така също и за издирване на длъжници, събиране на дългове, предотвратяване на изпирането на пари и измами и за управление на съществуващи и бъдещи отношения с Заемополучателя;

Чл. 12. Заемополучателят и Поръчителят имат право на достъп до своите лични данни, съхранявани от Заемодателя, както и право да искат тяхното изменение, актуализация, заличаване, коригиране или блокиране, ако обработването не отговаря на изискванията на действащото законодателство. Заемополучателят и Поръчителят имат право да поискат от Заемодателя да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните им данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с предходното изречение, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия. Заемополучателят и Поръчителят имат право да възразят пред Заемодателя срещу обработването на личните им данни при наличие на законово основание за това. Когато възражението е основателно, личните данни на Заемополучателя и Поръчителят няма повече да бъдат обработвани. Заемополучателят и Поръчителят имат право да възразят срещу обработването на личните им данни за целите на директния маркетинг, както и да бъдат уведомени преди личните им данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като могат да възразят срещу такова разкриване или използване. Правата по настоящата разпоредба се упражняват на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 137, ет. 3 и на имейл адрес: [email protected]

Чл. 13. С подписа си в Искането за заем, а за Поръчителя с полагането на подписа си в Потвърждението на Искането за заем, Заемополучателят и Поръчителят потвърждават, че: (i.) в съответните клетки са изложени единствено желаните от Заемополучателя параметри на Заема, както и реалните цели, за които ще бъде използван Заема; (ii.) тези параметри могат да не бъдат потвърдени или могат да бъдат изменени от Заемодателя при получаване на одобрението на Заема, в зависимост от направената преценка на кредитоспособността на Заемополучателя и Поръчителя; (iii.)ако не е съгласен с така направената промяна, Заемополучателят може да се откаже от получаването на Заем.

Чл. 14. С подписа си в Договора за заем Заемополучателят, удостоверява, че: (i.) е получил от Заемодателя одобрения Заем минус сумата на определените от Заемодателя такси съгласно чл.8 (vii) и Тарифата, определени по размер в клетки „Чиста сума на заема” и „Еднократна такса“ в Договора за заем, на датата, посочена в клетка „Дата на получаване на заема”. В случай, че плащането е предвидено да се извърши по банкова сметка на Заемополучателя, то последния удостоверява и потвърждава, че посочената в Договора за заем банкова сметка е коректна; (ii.) e задължен да заплати погасителните вноски в сроковете и при условията на Договора за заем и Общите условия; (iii) дава право, упълномощава, инструктира и възлага на Заемодателя да внася на каса в банковите си сметки, от името и за сметка на Заемополучателя, всички погасителни вноски, дължими по Договора за заем.

Чл. 15. Заемополучателят и/или Поръчителят дават изричното си съгласие, в случай на неизпълнение от страна на Заемополучателя на Договора за заем, Заемодателят да предприеме спрямо него и/или Поръчителят няколко или всички от изброените по-долу мерки, но без да се ограничава само до тях: (i.) да уведоми за неизпълнението на Заемополучателя всички негови търговски партньори и обслужващи банки, което ще доведе до спадане на кредитния рейтинг на Заемополучателя; (ii.) да включи некоректния Заемополучател в съответните списъци и база - данни за дружества и частни лица, които са ненадеждни и некоректни контрагенти; (iii.) да предприеме съответните процесуални действия по принудително събиране на вземанията си от Заемополучателя и/или Поръчителят по реда на ГПК, без необходимост да спазва някаква поредност в отправяне на претенцията си. В последния случай Заемополучателят и/или Поръчителят заплащат и деловодни разноски (включително адвокатски хонорари), направени от Заемодателя, чиито размер заедно с размера на натрупаните лихви за забава в отделни случаи може да надхвърли размера на главницата на задължението му.

Чл. 16. Заемополучателят погасява задължението си към Заемодателя на седмични или месечни вноски, в размера, посочен в погасителния план към Договор за заем, платими най-късно на датата, според погасителния план. Вноските се изплащат по банковите сметки на Заемодателя или на упълномощен представител на Заемодателя, който ги внася в банковите сметки на Заемодателя, от името и за сметка на Заемополучателя, по реда на чл. 14 , т. (iii) от тези Общи условия.

Чл. 17. При забава на дължима погасителна вноска съгласно Договора за заем, Заемополучателят дължи лихва за забава върху дължимата, но неизплатена сума в размер на законната лихва от датата на забава до окончателното погасяване на задълженията си към Заемодателя.

Чл. 18. При неплащане на която и да е седмична или месечна вноска, и считано от падежната дата на непогасената седмична или месечна вноска, както и в случай, че Заемодателят установи, че предоставената от страна на Заемополучателя и/или Поръчителя информация е невярна или неточна и не отразява действителното фактическо положение, Заемодателят може да обяви всички вземания по всички усвоени и неизплатени от Заемополучателя към съответния момент заеми за предсрочно изискуеми в целия им размер, включително неплатените погасителни вноски, дължими по тях неустойки или законови лихви за забава и всички оставащи до края на срока на съответните заеми вноски. Заемодателят може да отправи претенцията си по дължимите му вземания както към Заемополучателя, така и към Солидарния длъжник и/или Поръчителя, без необходимост от спазване на поредност.

Чл. 19. Заемополучателят и/или Поръчителят са уведомени и дават съгласието си за това, че Заемодателят може незабавно след сключване на Договора за заем или по всяко друго време да прехвърли правата и задълженията си по него на избрано от него трето лице, без да е нужно предварително да получи съгласието на Заемополучателя и/или Поръчителя. Прехвърлянето на вземането по Договора за заем на друго лице поражда действие спрямо Заемополучателя, Солидарния длъжник и/или Поръчителя в момента на уведомяването му за това.

Чл. 20. Заемополучателят има право да изпълни предсрочно изцяло или частично задълженията си по Договора за заем, като това води до съответно намаляване на лихвата и на разходите по заема, включени в стойността на Заема, съответстващи на периода, през който Заемът няма да се използва. Правото на предсрочно погасяване се упражнява от Заемополучателя чрез подаване на писмено заявление до Заемодателя, в което се посочва датата на която ще се извърши предсрочното погасяване, към което прилага копие от Договора за заем, който се погасява предсрочно. На базата на информацията, съдържаща се в заявлението, в 2-дневен срок от неговото получаване Заемодателят изчислява размера на намаляване на лихвата и го уведомява за нейния размер. Ако Заемополучателят внесе суми надвишаващи размера на задължението му по Заема, надвнесените суми ще се възстановяват само по банков път след подаване на писмено искане, като разходите за това са за сметка на Заемополучателя.

Чл. 21. Всички съобщения и изявления на Заемодателя отправени към Заемополучателя и/или Поръчителя се считат за получени и узнати от Заемополучателя и съответно Поръчителя, ако бъдат изпратени на който и да е от адресите, съответно изпратени по факс или на e-mail адрес, или съобщени по телефон, посочени в Искането за заем и/или в Потвърждението на Искането за заем. Заемополучателят и/или Поръчителят са длъжни да уведомяват незабавно и в писмен вид Заемодателя за всякакви изменения в обстоятелствата и данните, които са декларирали при подаването на Искане за заем, в т.ч.: за промяна в адреса им на управление, постоянния или настоящия им адрес, промяна на телефонните номера за връзка, промяна в основните източници на приходи, сключване на договори за заем/кредит или учредяване на обезпечения в полза на трети лица и пр. Всички извлечения, уведомления, покани и всякакви други документи, изпратени от Заемодателя на последно декларирания от Заемополучателя и/или Поръчителя адрес, се считат за валидно получени от тях, дори и когато този адрес е променен и отразен в публичен регистър, но Заемополучателят и/или Поръчителя не са уведомили нарочно и надлежно Заемодателя за новия си адрес.

Чл. 22 Заемополучателят има право при погасяване на главницата по договора за заем да получи при поискване, във всеки един момент от изпълнението на договора, извлечение по сметка под формата на погасителен план за извършените и предстоящите плащания; погасителният план посочва дължимите плащания и сроковете и условията за извършването на тези плащания; планът съдържа разбивка на всяка погасителна вноска, показваща погасяването на главницата, лихвата, изчислена на базата на лихвения процент, и когато е приложимо, допълнителните разходи и такси.

Чл. 23. Действието на Договора за заем се прекратява с пълното погасяване на задължението на Заемополучателя към Заемодателя съгласно Договора за заем. Задължението ще се счита за погасено независимо дали е изпълнено от Заемополучателя лично или от Поръчителя. Чл. 24. Договорът за заем влиза в сила в деня на подписването му и от двете страни по него и предоставяне на предоставената в заем сума. Той може да бъде изменян и/или допълван само при наличие на изрично съгласие на страните по него, изразено в писмен вид.

Чл. 25. Заемодателят може да променя настоящите Общи условия едностранно, за което ще информира своите клиенти чрез обявление на интернет страницата си: www.microcredit.bg и чрез обявление на видно място в офисите на Заемодателя. Чл. 26. Всички спорове между страните във връзка с или по повод изпълнението на сключен между тях въз основа на настоящите Общи условия Договор за заем, ще бъдат решавани чрез преговори и по пътя на взаимното съгласие, а в случай, че такова не бъде постигнато, ще се отнасят за разрешаване от компетентния съд.