Използваме „бисквитки“ и други технологии, за да Ви помогнем да управлявате работата на сайта, да анализираме употребата Ви и да Ви предоставяме най-добрите предложения. Като продължавате да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Научете повече тук
Разбрах
×

Общи условия към договор за заем CrediHome

Общи условия към договор за заем CrediHome от дата 25.05.2018 г.

Чл.1. Тези Общи условия към Договора за заем CrediHome уреждат реда и условията, при които „Микро Кредит” АД, ЕИК 202073629, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 137, ет. 3 (“Заемодател”), предоставя на лицe, коeто отговаря на неговите изисквания (“Заемополучател”), средства в български левове („Заем”), както и реда, сроковете и условията, при които Заемополучателят е длъжен да върне получените от Заемодателя суми, ведно с начислените надбавки, които са включени в дължимите погасителни вноски, съгласно Договора за заем CrediHome.

Чл.2. Условията на Договора за заем CrediHome се съдържат в тези Общи условия за заем CrediHome („Общите условия”), във формуляр ”Искане за заем CrediHome”, в сключения въз основа на одобрено Искане за заем CrediHome Договор за заем CrediHome, както и в погасителния план, представляващ неделима част от Договора за заем CrediHome.

Чл.3. Заемът се отпуска на Заемополучателя на базата на анализа на декларираните факти и обстоятелствата към момента на подаване на Искането за заем CrediHome и приложените към него документи.

Чл.4. В зависимост от резултатите от анализа на данните, Заемодателят може, по своя преценка, да изиска от Заемополучателя обезпечение, като например: (i) осигуряването на солидарен длъжник, който да участва като страна по договора за заем и по ред на чл. 121-127 от ЗЗД да отговаря солидарно със Заемополучателя за изпълнение на задълженията на последния за пълното и окончателно погасяване на Заема; (ii) осигуряване на поръчител, който да участва като страна по договора за заем и по ред на чл. 138-148 от ЗЗД да отговаря солидарно със Заемополучателя за изпълнение на задълженията на последния за пълното и окончателно погасяване на Заема.

Чл. 5. Солидарният длъжник и/или Поръчителят подлежат на предварително одобрение от Заемодателя, като към тях се отнасят същите условия за одобрение както към Заемополучателя. Заемодателят си запазва правото да изисква допълнителни документи при одобряването на Солидарния длъжник и/или Поръчителя. След одобрение на Солидарния длъжник и/или Поръчителя, разпоредбите на настоящите Общи условия относими към Заемополучателя, ще се прилагат съответно за Солидарния длъжник и/или Поръчителя. С полагането на подписа си в Потвърждението на Искането за заем CrediHome, Солидарният длъжник и/или Поръчителят потвърждават, че внимателно са се запознали, разбират и приемат да бъдат договорно обвързани от настоящите Общи условия.

Чл. 6. В зависимост от резултатите от анализа на данните, предоставени от Заемополучателя и след одобрение на Искането за заем CrediHome, Заемодателят предоставя Заема, предмет на Договора за заем CrediHome,. Сумата, посочена в клетка „Чиста стойност на заема” на поле № 2 на Договора за заем CrediHome се предоставя на Заемополучателя в брой, като последният се задължава да удостовери получаването й с подписа си в клетка „Подпис на Заемополучателя” на поле № 2 на Договора за заем CrediHome или чрез мрежата на Еasypay или друго дружество, предоставящо платежни услуги, посочено изрично в Договора за заем. Средствата могат да бъдат предоставени и усвоени и чрез платежна карта, издадена от дружество „Пейнетикс“ АД, ЕИК 131574695. С предоставянето на средствата по посочената от Заемоискателя банкова сметка, с изпращането им към Easypay или друго дружество, предоставящо платежни услуги, както и с превеждането им по платежната карта, се счита, че Микро Кредит е изпълнило всички свои задължения по Договор CrediHome. Микро Кредит не носи отговорност, в случай че Заемоискателят е посочил грешен номер на банковата си сметка или не е потърсил в срок предоставените му средства.

Чл.7. Предоставянето на Заема съставлява изпълнението на задължението на Заемодателя да предостави на Заемополучателя Заема, предмет на Договора за заем CrediHome и създава задължение за Заемополучателя да заплати на Заемодателя седмичните или месечните погасителни вноски, указани по размер, брой и падеж в приложения погасителен план към Договора за заем CrediHome. Погасителните вноски по предходното изречение съставляват изплащане на главницата по Заема и определената лихва.

Чл.8. С полагането на подписа си в клетка „Подпис на Заемополучателя”, фигурираща в поле № 3 от Искането за заем CrediHome („Удостоверения и съгласия на Заемополучателя”), Заемополучателят потвърждава, че: (i) е бил надлежно уведомен за всички клаузи на Договора за заем CrediHome; (ii) предварително и безвъзмездно му е бил представен стандартен европейски формуляр с необходимата преддоговорна информация относно Договора за заем CrediHome, изготвен в съответствие с изискванията на Закона за потребителския кредит, (iii) при поискване от негова страна е получил копие, прочел е внимателно, разбира и приема клаузите на Договора за заем CrediHome и настоящите Общи условия, които са приложими към него; (iv) е запознат с обстоятелството, че подписването на Договора за заем CrediHome води до неговото встъпване в договорна обвързаност при условията на Договора за заем CrediHome и настоящите Общи условия, както и (v) е съгласен да бъде обвързан с техните разпоредби в случай, че му бъде предоставен Заем, (vi) му е била предоставена информация, позволяваща му да прецени доколко предлаганият договор за заем съответства на неговите потребности и финансово състояние, както и информация относно основните характеристики на предлагания продукт и въздействието, което може да окаже върху него, в това число последиците в случай на просрочени плащания от негова страна, (vii) че е уведомен и се съгласява да заплати еднократна административна такса за оценка на риска, която се удържа и приспада от подлежащите на предоставяне средства по сключен Договор CrediHome.

Чл.9. С полагането на подписа си в поле № 3 от Искането за заем CrediHome, Заемополучателят дава изричното си съгласие Заемодателят да проверява по всяко време, както преди отпускането на Заема, така и до пълното му погасяване по начин, по който намери за подходящ, верността на всички обстоятелства и данни, декларирани от него в случаите, когато прецени това за необходимо, както и да получава всякакви документи във връзка с така извършваните проверки. С полагането на подписа си в поле № 3 от Искането за заем CrediHome Заемополучателят изрично се съгласява да оказва необходимото съдействие на Заемодателя за проверка и установяване на обстоятелствата и данните, декларирани от него. Заемодателят може да предоставя при условията на конфиденциалност достъп до същата информация на свои служители или изпълнители, доколкото това е необходимо за осъществяване на дейността му, или за проверка на пълнотата и верността на изискваната информация, както и на трети лица, оказващи съдействие за изпълнението на настоящия договор или които подпомагат дейността на Заемодателя.

Чл. 10. Предоставената от Заемополучателя информация съдържа лични данни за физическа и икономическа идентичност, социална, семейна идентичност, както и лични данни, които се отнасят до здравето на Заемополучателя, които са необходими за оценка на кредитоспособността на Заемополучателя, за разглеждане на подаденото Искане за заем CrediHome, както и за сключване на Договор за заем CrediHome. Наличието на тези данни е необходима предпоставка, за да бъде разгледано Искането за заем CrediHome и сключен Договор за заем CrediHome. Предоставянето или отказът за предоставяне на тази информация е право на Заемополучателя. С полагане на подписа си в съответното поле на Искането на заем, Заемополучателят потвърждава, че: (i) е предоставил информацията коректно и доброволно и с цел да удостовери определени факти и обстоятелства, които да окажат влияние върху вземането на решение от страна на Заемодателя да предостави на Заемополучателя Заем при изложените в този документ условия, както и с цел да позволи на Заемодателя да му предлага други стоки или услуги в бъдеще; (ii) съдържащата се в него информация е била внимателно прочетена и че тя е отразена в документа в съответствие с изложеното, без да е била изменяна по какъвто и да е начин, и че е пълна и точна във всяко отношение и отразява действителните факти и обстоятелства към момента на подписване на Договора за заем CrediHome. В случай, че горните декларации се окажат неверни, Заемополучателят носи пълна преддоговорна отговорност за вреди и подлежи на всички санкции и други неблагоприятни последици, предвидени в българското законодателство.

Чл.11. С подписа си в клетка „Подпис на Заемополучателя” на поле № 3 от Искането за заем CrediHome („Удостоверения и съгласия на Заемополучателя”), Заемополучателят: (i) потвърждава, че внимателно се е запознал, разбира и приема да бъде договорно обвързан от настоящите Общи условия; (ii) дава право, упълномощава, инструктира и възлага на Заемодателя да извърши проверки, с оглед установяване на всички обстоятелства от значение за неговото кредитно минало и кредитоспособност, включително, но не само отнасящи се до предоставените данни по чл. 10, като Заемодателят има право да получава всякакви документи във връзка с така посочените проверки. Проверките по предходното изречение се отнасят, но не се ограничават, до: Централния кредитен регистър на БНБ, Националния осигурителен институт, Централен регистър на длъжниците, органите по приходите, всякакви банки, финансови институции, агенции за кредитен рейтинг и други независими лица, наличните в информационните им системи данни за доходите на Заемополучателя и извършените осигурителни плащания, начислен осигурителен доход, размер на направени вноски по фондове и всякакви други данни, които биха могли да имат значение за одобрението на Заемополучателя. Също така, Заемополучателят, дава изричното си съгласие Заемодателят да изисква и да му бъдат предоставени данните, свързани с гражданското състояние на Заемополучателя от информационната система на НБД „Население” на ГД ГРАО при МРРБ, като тези данни да бъдат обработвани съобразно разпоредбите на действащото законодателство. За изброените в този параграф цели Заемодателят има право да разкрива личните данни, отнасящи се до Заемополучателя, както и да получава информация от гореспоменатите лица. Заемодателят има право да използва тези лични данни за целите на вземането на решения за предоставяне на кредитни и свързани с тях услуги на Заемополучателя, както и на членове на неговото домакинство, а така също и за издирване на длъжници, събиране на дългове, предотвратяване на изпирането на пари и измами и за управление на съществуващи и бъдещи отношения със Заемополучателя.

Чл.12. Заемополучателят има право на достъп до своите лични данни, съхранявани от Заемодателя, както и право да иска тяхното изменение, актуализация, заличаване, коригиране или блокиране, ако обработването не отговаря на изискванията на действащото законодателство. Заемополучателят има право да поиска от Заемодателя да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с предходното изречение, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия. Заемополучателят има право да възрази пред Заемодателя срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това. Когато възражението е основателно, личните данни на Заемополучателя няма повече да бъдат обработвани. Заемополучателят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от негово име за целите на директния маркетинг, като могат да възразят срещу такова разкриване или използване. Правата по настоящата разпоредба се упражняват на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе” №137, ет. 3 и на имейл адрес: [email protected].

Чл.13. С подписа си в клетка „Подпис на Заемополучателя” на поле № 3 от Искането за заем CrediHome, Заемополучателят потвърждава, че: (i) в клетките на поле № 1 („Параметри на желания заем”), са изложени единствено желаните от Заемополучателя параметри на Заема; (ii) тези параметри могат да не бъдат потвърдени или могат да бъдат изменени от Заемодателя при получаване на одобрението на Заема, в зависимост от направената преценка на кредитоспособността на Заемополучателя; (iii) ако не е съгласен с така направената промяна, Заемополучателят може да се откаже от получаването на Заема.

Чл.14. С подписа си в клетка „Подпис на Заемополучателя” на поле № 2 от Договор за заем CrediHome Заемополучателят удостоверява, че: (i) е получил в брой от Заемодателя одобрения Заем минус сумата на еднократната такса съгласно чл.8 (vii), определени по размер в клетки „Чиста стойност на заема” и „Еднократна такса“ на поле № 2 от Договора за заем CrediHome („Удостоверяване получаването на одобрения заем”), на датата, посочена в клетка „Дата на получаване на заема”, съдържаща се в същото поле; (ii) e задължен да заплати погасителните вноски в сроковете и при условията на Договора за заем CrediHome и Общите условия; (iii) дава право, упълномощава, инструктира и възлага на Заемодателя да внася на каса в банковите си сметки, от името и за сметка на Заемополучателя, всички погасителни вноски, дължими по Договора за заем CrediHome.

Чл.15. Заемополучателят дава изричното си съгласие, в случай на неизпълнение от страна на Заемополучателя на Договора за заем CrediHome, Заемодателят да предприеме спрямо него няколко или всички от изброените по-долу мерки, но без да се ограничава само до тях: (i) да уведоми за неизпълнението на Заемополучателя всички негови търговски партньори и обслужващи банки, което ще доведе до спадане на кредитния рейтинг на Заемополучателя; (ii) да включи некоректния Заемополучател в съответните списъци и база-данни за фирми и частни лица, които са ненадеждни и некоректни контрагенти; (iii) да подаде информация за неизпълнението на Заемополучателя до лица и организации, в които последният е нает по трудови или граждански договори; (iv) да предприеме съответните процесуални действия по принудително събиране на вземанията си от Заемополучателя, Солидарния длъжник и/или Поръчителя по реда на ГПК. В последния случай Заемополучателят, Солидарният длъжник и/или Поръчителят заплащат и деловодни разноски (включително адвокатски хонорари), направени от Заемодателя, чиито размер заедно с размера на натрупаните лихви за забава в отделни случаи може да надхвърли размера на главницата на задължението му.

Чл.16. Заемополучателят погасява задължението си към Заемодателя на седмични или месечни вноски, в размера, посочен в погасителния план към Договор за заем CrediHome, платими най-късно на датата, според погасителния план. Вноските се изплащат по банковите сметки на Заемодателя или на упълномощен представител на Заемодателя, който ги внася в банковите сметки на Заемодателя, от името и за сметка на Заемополучателя, по реда на чл. 14 , т. (iii) от тези Общи условия.

Чл.17. При забава на дължима погасителна вноска съгласно Договора за заем CrediHome, Заемополучателят дължи лихва за забава върху дължимата, но неизплатена сума в размер на законната лихва от датата на забава до окончателното погасяване на задълженията си към Заемодателя.

Чл.18. При неплащане на четири седмични вноски или на две месечни вноски, и считано от падежната дата на четвъртата непогасена седмична вноска или от падежната дата на втората непогасена месечна вноска, както и в случай, че Заемодателят установи, че предоставената от страна на Заемополучателя информация е невярна, непълна или неточна и не отразява действителното фактическо положение, всички вземания на Заемодателя по всички усвоени и неизплатени от Заемополучателя към съответния момент заеми стават предсрочно изискуеми в целия им размер, включително неплатените погасителни вноски, дължими по тях неустойки или законови лихви за забава и всички оставащи до края на срока на съответните заеми вноски.

Чл.19. Заемополучателят е уведомен и дава съгласието си за това, че Заемодателят може незабавно след сключване на Договора за заем CrediHome или по всяко друго време да прехвърли правата и задълженията си по него на избрано от него трето лице, без да е нужно предварително да получи съгласието на Заемополучателя. Прехвърлянето на вземането по Договора за заем CrediHome на друго лице поражда действие спрямо Заемополучателя в момента на уведомяването му за това.

Чл.20. Заемополучателят има право да изпълни предсрочно изцяло или частично задълженията си по Договора за заем CrediHome, като това води до съответно намаляване на лихвата и на разходите по заема, включени в стойността на Заема, съответстващи на периода, през който Заемът няма да се използва. Правото на предсрочно погасяване, се упражнява от Заемополучателя чрез подаване на писмено заявление до Заемодателя, в което се посочва датата, на която ще се извърши предсрочното погасяване, към което прилага копие от Договора за заем CrediHome, който се погасява предсрочно. На базата на информацията, съдържаща се в заявлението, в 2-дневен срок от неговото получаване, Заемодателят изчислява размера на намаляване на лихвата, и го уведомява за нейния размер. Ако Заемополучателят внесе суми надвишаващи размера на задължението му по Заема, надвнесените суми ще се възстановяват само по банков път след подаване на писмено искане, като разходите за това са за сметка на Заемополучателя.

Чл.21. Всички съобщения и изявления на Заемодателя отправени към Заемополучателя, се считат за получени и узнати от Заемополучателя, ако бъдат изпратени на който и да е от адресите, съответно изпратени по факс или на e-mail адрес, или съобщени по телефон, посочени в Искането за заем или съответно в Потвърждението на Искане за заем. Заемополучателят е длъжен да уведоми незабавно и в писмен вид Заемодателя за всякакви изменения в обстоятелствата и данните, които са декларирали при подаването на Искане за заем CrediHome, в т.ч.: за промяна в постоянния или настоящия му адрес, промяна на телефонните номера за връзка, промяна на местоработата, изменения на трудовия договор и пр. Всички извлечения, уведомления, покани и всякакви други документи, изпратени от Заемодателя на последно декларирания от Заемополучателя адрес, се считат за валидно получени от него, дори и когато този адрес е променен и отразен в публичен регистър, но Заемополучателят не е уведомил нарочно и надлежно Заемодателя за новия си адрес.

Чл.22. (1) В случай, че размерът на предоставения заем е 400 (четиристотин) лева или тяхната равностойност или по-голяма сума, Заемополучателят има право, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, да се откаже от сключения Договор за заем CrediHome в срок 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на неговото сключване. При размер на заема по-малък от 400 (четиристотин) лева или тяхната равностойност, последният няма право да се откаже от Договора за заем CrediHome. (2) Правото на отказ се упражнява чрез писмено уведомление, изпратено от Заемополучателя на адреса на Заемодателя, посочен в чл. 1 от Общите условия, преди изтичане на 14-дневния срок предвиден в настоящата разпоредба. Отказът влиза в сила и Договорът за заем CrediHome се прекратява само при условие, че Заемополучателят отправи писменото уведомление за това в срока посочен в настоящия член и върне в срока по чл. 22 ал. 3 по-долу дължимата от него сума в пълен размер. При неизпълнение на което и да е от посочените в предходното изречение условия, Договорът за заем CrediHome запазва действието си, а правото на Заемополучателя да се откаже от него се погасява. (3) Когато Заемополучателят упражни правото си на отказ от договора за кредит, той връща на Заемодателя главницата и заплаща лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на средства по кредита до датата на връщане на главницата, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението до Заемодателя за упражняване правото на отказ. Лихвата се изчислява на базата на уговорения в договора лихвен процент. (4) Отказът на Заемополучателя от сключения договор за кредит влиза в сила и договорът се прекратява, ако уведомлението е направено в срока и по реда на ал. 1 и 2 и е изпълнено условието по ал. 3. (5) При упражняване правото на отказ от сключения договор за кредит Заемодателят няма право да изисква и събира от Заемополучателя обезщетение, с изключение на обезщетението за направените от него разходи към публични административни органи, които не подлежат на възстановяване. (6) При упражняване на правото си на отказ от договора за кредит Заемополучателят не е обвързан от допълнителните услуги, свързани с договора за заем, които се предоставят от Заемодателя или от трето лице въз основа на споразумение между третото лице и Заемодателя, освен за тези които вече е получил.

Чл.23. Заемополучателят има право при погасяване на главницата по договора за кредит да получи при поискване и безвъзмездно, във всеки един момент от изпълнението на договора, извлечение по сметка под формата на погасителен план за извършените и предстоящите плащания; погасителният план посочва дължимите плащания и сроковете и условията за извършването на тези плащания; планът съдържа разбивка на всяка погасителна вноска, показваща погасяването на главницата, лихвата, изчислена на базата на лихвения процент, и когато е приложимо, допълнителните разходи.

Чл.24. Действието на Договора за заем CrediHome се прекратява с пълното погасяване на задължението на Заемополучателя към Заемодателя съгласно Договора за заем CrediHome.

Чл.25. Договорът за заем CrediHome влиза в сила в деня на подписването му и от двете страни по него и предоставяне на заемната сума. Той може да бъде изменян и/или допълван само при наличие на изрично съгласие на страните по него, изразено в писмен вид.

Чл.26. Заемодателят предоставя допълнителни услуги към подписан договор за заем CrediHome, чийто вид и цена са подробно описани в „Тарифа за такси и допълнителни услуги“ (Тарифата). Допълнителните услуги се предоставят по искане на Заемополучателя и не са задължителна предпоставка за отпускане на заем CrediHome. Заемодателят може да предоставя допълнителните услуги и в предварително конфигурирани пакети от допълнителни услуги. Пакетите от допълнителни услуги се предоставят на Заемополучателя при изразено негово писмено искане, с попълване на формуляр Искане за допълнителни услуги и след сключване на Договор за допълнителни услуги. При сключване на Договор за допълнителни услуги, направените от Заемополучателя плащания към Заемодателя ще погасяват първо дължими суми по Договора за заем CrediHome и след това дължими суми по Договора за допълнителни услуги, за всяка вноска по отделно.

Чл.27. Предоставеният от Заемодателя заем може да бъде усвоен от Заемополучателя чрез платежна карта, издадена от дружество „Пейнетикс“ АД, ЕИК 131574695, последното притежаващо лиценз за дружество за електронни пари № БНБ-50966/30.05.2016 г., издаден от БНБ. Условията за издаване и ползване на платежната карта, както и всички дължими такси и комисионни в тази връзка, са посочени изчерпателно в сключения между Заемополучателя и „Пейнетикс“ АД Рамков договор за издаване и ползване на предплатена карта “MasterCard”, Общите условия към рамковия договор и тарифата, приета и приложима от „Пейнетикс“ АД. По изрично нареждане на Заемополучателя, Микро Кредит, в качеството му на регистриран към БНБ представител на „Пейнетикс“ АД, може да преведе от името и за сметка на Заемополучателя сумата по отпуснатия заем директно по сметка на „Пейнетикс“ АД, с цел издаване на електронни пари и зареждане на платежната карта с издадените за сметка на заемната сума електронни пари. Усвояването на заема чрез платежна карта не е задължителна предпоставка за отпускане на заем CrediHome.

Чл. 28. Всички спорове между страните във връзка с или по повод изпълнението на сключен между тях въз основа на настоящите Общи условия Договор за заем CrediHome, ще бъдат решавани чрез преговори и по пътя на взаимното съгласие, а в случай, че такова не бъде постигнато, ще се отнасят за разрешаване от компетентния съд. Това не ограничава правото на Заемополучателя да се обърне към всеки държавен или съдебен орган за защита на правата му, произтичащи от договора или от закона. Адресът на Комисията за защита на потребителите е: 1000 гр.София, пл."Славейков" № 4А, ет. 3, 4 и 6.